Natječaj za izbor dekana Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Natječaj za izbor dekana Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Na temelju čl. 48. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko- neretvanskoj županiji/kantonu („Narodne novine HNŽ“ br.4/12) i čl. 58. Statuta Sveučilišta Hercegovina, Znanstveno nastavno vijeće Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića (u daljnjem tekstu: ZNV FDZMB) svojom odlukom urudžbeni broj: S-B-O-210-3/23 od 22. rujna 2023. godine raspisuje:

N A T J E Č A J

za izbor dekana ustrojbene jedinice Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

I. Kandidat za dekana ustrojbene jedinice Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića Sveučilišta Hercegovina treba ispunjavati opće i posebne uvjete:

 1. Opći uvjeti:
  a) Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova i dužnosti dekana,
  b) Nepostojanje osude za kaznena djela,
 2. Posebni uvjeti:
  a) Da je nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju,
  b) Da je sposoban rukovoditi složenim znanstveno-nastavnim, istraživačkim, te poslovnim sustavima.

II. Kandidat koji se prijavljuje na natječaj za izbor dekana dužan je, pored dokaza o ispunjavanju utvrđenih uvjeta, uz prijavu za natječaj dostaviti i Program rada i razvoja ustrojbene jedinice FDZMB Sveučilišta za naredno mandatno razdoblje. Dekan se bira na mandatno razdoblje od četiri godine.


III. Uz prijavu na natječaj, kandidat treba priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeće:

 1. Kraću biobibliografiju, s navedenom adresom prebivališta, brojem kontakt telefona i e-mail adresom,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Liječničko uvjerenje,
 4. Uvjerenje nadležnog suda o ne vođenju postupka za kazneno djelo,
 5. Odluku o izboru u znanstveno nastavno zvanje,
 6. Ovjerenu izjavu za točku „b“ Općih uvjeta,
 7. Program rada i razvoja ustrojbene jedinice FDZMB Sveučilišta Hercegovina,
 8. Rješenje o nostrifikaciji diplome o znanstvenom stupnju doktora znanosti, ukoliko je ista stečena u inozemstvu.

Predloženi kandidat/i prije izbora obrazlažu Znanstveno nastavnome vijeću svoj program rada ustrojbene jedinice FDZMB Sveučilišta Hercegovina.

IV. Prijave sa svim potrebnim dokazima dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave na natječaj, s potrebnim prilozima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti, putem preporučene pošte ili na protokol ustrojbene jedinice FDZMB Sveučilišta Hercegovina, Ul. Kraljice mira 3A
Bijakovići, 88266 Međugorje s naznakom „Prijava na natječaj za izbor dekana“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Odgovori