Natječaj za izbor/reizbor u sva znanstveno-nastavna i nastavna zvanja

Natječaj za izbor/reizbor u sva znanstveno-nastavna i nastavna zvanja

Na temelju čl. 63. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko- neretvanskoj županiji/kantonu („Narodne novine HNŽ“ br.4/12) , čl. 80-85. Statuta Sveučilišta Hercegovina, i čl. 2. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja na Sveučilištu Hercegovina a na temelju Odluke Senata o raspisivanju natječaja za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja na Sveučilištu Hercegovina br. R-109-7/23 od  14.  srpnja  2023. i Odluke Senata o raspisivanju natječaja za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja na Sveučilištu Hercegovina br. R-135-1/23 od  23.  rujna  2023.  godine Sveučilište Hercegovina raspisuje:

N A T J E Č A J

za izbor/reizbor u sva znanstveno-nastavna i nastavna zvanja

I.

 Natječaj se raspisuje za izbor/reizbor u sva znanstveno-nastavna zvanja:

 1. Izbor/reizbor u sva znanstveno-nastavna zvanja za znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje pedagogija, znanstvena grana pedagogija ranog i predškolskog odgoja – 1 izvršitelj (sa ili bez zasnivanja radnog odnosa), 
 2. Izbor/reizbor u sva znanstveno-nastavna zvanja za znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje interdisciplinarne društvene znanosti, znanstvena grana metodika nastavnih predmeta društvenih znanosti – 1 izvršitelj (sa ili bez zasnivanja radnog odnosa), 
 3. Izbor/reizbor u sva znanstveno-nastavna zvanja za znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje politologija, znanstvena grana politička teorija/povijest političkih ideja – 1 izvršitelj (sa ili bez zasnivanja radnog odnosa), 
 4. Izbor/reizbor u sva znanstveno-nastavna zvanja za znanstveno područje interdisciplinarna područja znanosti, znanstveno polje krizni menadžment,- 1 izvršitelj (sa ili bez zasnivanja radnog odnosa), 
 5. Izbor/reizbor u sva znanstveno-nastavna zvanja za znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje pravo,znanstvena grana: građansko pravo i građansko procesno pravo – 1 izvršitelj (sa ili bez zasnivanja radnog odnosa), 
 6. Izbor/reizbor u sva znanstveno-nastavna zvanja za znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje pravo,znanstvena grana: upravno pravo i uprava – 1 izvršitelj (sa ili bez zasnivanja radnog odnosa),
 7. Izbor/reizbor u sva znanstveno-nastavna zvanja za znanstveno područje humanističke znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana: opća psihologija – 1 izvršitelj (sa ili bez zasnivanja radnog odnosa), 
 8. Izbor/reizbor u sva znanstveno-nastavna zvanja za znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija – 1 izvršitelj (sa ili bez zasnivanja radnog odnosa).

II.

Uvjeti za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja utvrđeni su čl. 68. Zakona o

visokom obrazovanju u Hercegovačko- neretvanskoj županiji/kantonu („Narodne novine HNŽ“ br.4/12), čl.80-85. Statuta Sveučilišta Hercegovina, te Pravilnikom o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja na Sveučilištu Hercegovina (može se pogledati na internetskoj stranici www.hercegovina.edu.ba).

III.

Sukladno odredbama Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja na Sveučilištu Hercegovina, kandidati su dužni priložiti:

 1. Obrazac prijave na natječaj (prijavu je potrebno popuniti na sljedećem linku : https://www.surveymonkey.com/r/sveherc_izbori)
 2. Originalnu diplomu (ili ovjerenu kopiju diplome) o znanstvenom stupnju doktora znanosti, stupnju magistra i prvostupnika odnosno stečenoj vss (za znanstveno-nastavna zvanja), odnosno o završenom ciklusu studija (za nastavna zvanja);
 3. Uvjerenje o položenim ispitima tijekom studija (orginalno uvjerenje ili ovjerenu kopiju) iz kojeg je vidljiv prosjek ocjena na završenom studiju (samo za nastavna zvanja);
 4. Original (ili ovjerenu kopiju) odluke o prethodnom izboru (ukoliko ista postoji)
 5. Dokaze o znanstvenim radovima iz znanstvene grane izbora, objavljenim u publikacijama – sve nakon stjecanja posljednjeg zvanja (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i cjelovite radove – obvezno samo za znanstveno-nastavna zvanja);
 6. Dokaze o objavljenim knjigama iz znanstvenog polja izbora – sve nakon stjecanja posljednjeg zvanja (kopija naslovne stranice knjige, kopija impresuma i sadržaj knjige – obvezno samo za znanstveno-nastavna zvanja);
 7. Dokaze o mentorstvu u postupku izrade doktorskih i magistarskih radova;
 8. Izvadak iz matične knjige rođenih (originalni izvadak ili ovjerenu kopiju);
 9. Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili ovjerenu kopiju);

IV.

Prijave sa svim dokazima potrebno je dostaviti u roku 15 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave na natječaj, s potrebnim prilozima, dostaviti na e-mail adresu info@hercegovina.edu.ba i  putem pošte na adresu:

Sveučilište Hercegovina,

Zajedničke službe,

Kraljice mira 3A, Bijakovići,

88266 Međugorje

s naznakom

„Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja“

Odgovori