Natječaj za izbor dekana Fakulteta međunarodnih odnosa i diplomacije

Natječaj za izbor dekana Fakulteta međunarodnih odnosa i diplomacije

Na temelju čl. 48. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko- neretvanskoj županiji/kantonu („Narodne novine HNŽ“ br.4/12) i čl. 58. Statuta Sveučilišta Hercegovina, Znanstveno nastavno vijeće Fakulteta međunarodnih odnosa i diplomacije (u daljnjem tekstu: ZNV FMOD) svojom odlukom urudžbeni broj: S-M-O-33-3/23 od 13. rujna 2023. godine raspisuje:

N A T J E Č A J

za izbor dekana ustrojbene jedinice Fakulteta međunarodnih odnosa i diplomacije

I. Kandidat za dekana ustrojbene jedinice Fakulteta međunarodnih odnosa i diplomacije Sveučilišta Hercegovina treba ispunjavati opće i posebne uvjete:

1. Opći uvjeti: a) Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova i dužnosti dekana, b) Nepostojanje osude za kaznena djela,

2. Posebni uvjeti: a) Da je nastavnik u znanstveno nastavnom zvanju, b) Da je sposoban rukovoditi složenim znanstveno-nastavnim, istraživačkim, te poslovnim sustavima.

II. Kandidat koji se prijavljuje na natječaj za izbor dekana dužan je, pored dokaza o ispunjavanju utvrđenih uvjeta, uz prijavu za natječaj dostaviti i Program rada i razvoja ustrojbene jedinice FMOD Sveučilišta za naredno mandatno razdoblje. Dekan se bira na mandatno razdoblje od četiri godine.

III. Uz prijavu na natječaj, kandidat treba priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeće: 1. Kraću biobibliografiju, s navedenom adresom prebivališta, brojem kontakt telefona i e- mail adresom, 2. Izvod iz matične knjige rođenih, 3. Liječničko uvjerenje, 4. Uvjerenje nadležnog suda o ne vođenju postupka za kazneno djelo, 5. Odluku o izboru u znanstveno nastavno zvanje, 6. Ovjerenu izjavu za točku „b“ Općih uvjeta, 7. Program rada i razvoja ustrojbene jedinice FMOD Sveučilišta Hercegovina, 8. Rješenje o nostrifikaciji diplome o znanstvenom stupnju doktora znanosti, ukoliko je ista stečena u inozemstvu.

Predloženi kandidat/i prije izbora obrazlažu Znanstveno nastavnome vijeću svoj program rada ustrojbene jedinice FMOD Sveučilišta Hercegovina.

IV. Prijave sa svim potrebnim dokazima dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave na natječaj, s potrebnim prilozima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti, putem preporučene pošte ili na protokol ustrojbene jedinice FMOD Sveučilišta Hercegovina, Ul. Kneza M. Viševića Humskog bb, 88000 Mostar s naznakom „Prijava na natječaj za izbor dekana“ Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Odgovori