Natječaj za izbor Dekana

Na temelju čl. 48. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko- neretvanskoj županiji/kantonu („Narodne novine HNŽ“ br.4/12)  i čl. 58.  Statuta  Sveučilišta  Hercegovina,  Znanstveno nastavno vijeće Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića svojom odlukom  raspisuje:

N A T J E Č A J

za izbor dekana ustrojbene jedinice Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

LINK NA NATJEČAJ

Odgovori