Natječaj za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja

Natječaj za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja

Na temelju čl. 63. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko- neretvanskoj županiji/kantonu („Narodne novine HNŽ“ br.4/12) , čl. 80-85. Statuta Sveučilišta Hercegovina, i čl. 2. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja na Sveučilištu Hercegovina a na temelju Odluke Senata o raspisivanju natječaja za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja na Sveučilištu Hercegovina br. R-56-6/23 od 29. travnja 2023. i Odluke Senata o raspisivanju natječaja za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja na Sveučilištu Hercegovina br. R-78-6/23 od 3. lipnja 2023. godine Sveučilište Hercegovina raspisuje

NATJEČAJ

za izbor/reizbor u sva znanstveno-nastavna i nastavna zvanja

Odgovori