NATJEČAJ za izbor rektora Sveučilišta Hercegovina

Sveučilište Hercegovina raspisuje:

Prijave sa svim dokazima potrebno je dostaviti u roku 15 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave na natječaj, s potrebnim prilozima, dostavljaju se u zatvorenoj kuverti, putem preporučene pošte na adresu

Sveučilište Hercegovina,

Zajedničke službe,

Kraljice Mira 3A, Bijakovići, 88266 Međugorje 

s naznakom

„Prijava na natječaj za izbor rektora Sveučilišta Hercegovina.“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.   

Mostar, 22. travnja  2021.