Pozivajući se na program Milenijskih razvojnih ciljeva i Konvenciju Ujedinjenih naroda o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), a posebno imajući u vidu važnost promoviranja učešća civilnog društva i akademskih institucija u prevenciji i borbi protiv diskriminacije, rodno zasnovanog nasilja i seksualnog uznemiravanja, kao i zbog potrebe podizanja svijesti o postojanju, uzrocima i štetnosti ovih pojava;

Pozivajući se na Pekinšku deklaraciju i Platformu za akciju, kao i  na Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini i preporuku Odbora ministara Vijeća Europe u dokumentu „Standardi i mehanizmi za ravnopravnost spolova“, kao i potrebu razvoja efikasnih mehanizama koji bi omogućili kontinuiran, aktivan i održiv angažman organizacija civilnog društva i univerzitetâ u regiji u ciklusu kreiranja i realizacije politika, s posebnim fokusom na uspostavljanje mehanizama za monitoring i evaluaciju provođenja aktivnosti predviđenih spomenutim strategijama;

te cijeneći važnost partnerskog angažmana organizacija civilnog društva i univerzitetskih ustanova u različitim oblastima budućih reformskih nastojanja u Bosni i Hercegovini (BiH) i regiji, Sveučilište Hercegovina i Transkulturna psihosocijalna obrazovna fondacija (TPO) uz podršku i pokroviteljstvo Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske dana 6. listopada 2021. godine zaključili su MEMORANDUM O SURADNJI U OKVIRU PROJEKTA „UNIVERSITY AND GENDER MAINSTREAMING“ (UNIGEM)

Cilj suradnje u okviru UNIGEM projekta je prevencija i borba protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranje integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju. 

UNIGEM će se implementirati u suradnji sa 17 sveučilišta/univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, ukupno deset javnih i sedam privatnih.

Odlukom Senata Sveučilišta Hercegovina broj: R-269-1/21 uspostavljen  je Ured za rodnu ravnopravnost koji je smješten na adresi Kraljice mira 3A, Bijakovići, 88 266 Međugorje, 1. Kat.

Uredom rukovodi imenovana koordinatorica dr.sc. Martina Primorac kojoj u radu i upravljanju pomažu članovi savjetodavnog odbora.

TPO

DOKUMENTI

ONLINE UPITNIK

Pozivamo Vas da učestvujete u istraživanju rodne ravnopravnosti u visokom obrazovanju.

Anketni upitnici se nalaze na sljedećim linkovima:  

Studentihttps://unigem-h-stu.questionpro.com

Nastavno osobljehttps://unigem-h-pro.questionpro.com

Administrativno osoblje: https://unigem-h-admin.questionpro.com

Purple And Blue Futuristic Technology Poster

Iz