SRCE je Sveučilišni računalni centar  nadležan za koordinaciju razvoja e-infrastrukture Sveučilišta.

Sveučilišni računalni centar koordinira i nadzire rad za informatičku potporu,  sudjeluje u planiranju razvoja,  brine o održavanju i sigurnosti računalno – komunikacijske infrastrukture, koordinira i nadzire aktivnost nabave, vodi računa o ispravnosti informatičke opreme, upravlja informacijskim sustavom itd.. 

O SVEUČILIŠNOM RAČUNALNOM CENTRU

Kristina Maj, mag.

Voditeljica sveučilišnog računalnog centra