Student tijekom studija svoj status može staviti u mirovanje podnošenjem zahtjeva

Mirovanja prava i obveza studenta utvrđeni su Statutom i Pravilnikom o studiranju.

(1) Prava i obaveze studenta miruju dok je na porodiljskom odsustvu i/ili dok dijete navrši godinu
dana, za vrijeme duže bolesti i u drugim opravdanim slučajevima kada nije mogao pohađati nastavu
i polagati ispite. Postojanje navedenih razloga za mirovanje prava i obveza utvrđuje dekan, na
temelju dostavljenog mišljenja liječnika.
(2) Izvan slučajeva normiranih u stavku 1. ovog članka, na zahtjev studenta može se odobriti da mu,
iz opravdanih razloga, određeno vrijeme, a najduže godinu dana, miruju prava i obveze, o čemu
odlučuje dekan fakulteta.
(3) Ukoliko student nije zadovoljan odlukom dekana ima pravo uputiti žalbu ZNV fakulteta čija je
odluka konačna.
(4) Nakon isteka odobrenog razdoblja mirovanja prava i obveza, student je dužan najkasnije u roku
15 dana obaviti upis u odgovarajudi semestar, čime se aktiviraju sva njegova prava i obveze.