Rektorat

Kabinet rektora

Opis poslova: 

– vodi Kabinet rektorata i koordinira rad ureda, 

– koordinira radom službenika u Kabinetu, 

– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu rektora, 

nadležnog prorektora i pomoćnika rektora, 

– priprema i koordinira izjave za javnost i medije, 

– priprema tekstove za medije i odnose s javnošću, 

 sudjeluje u izradi tekstova za publikacije Sveučilišta, 

– priprema i predlaže tekstove za web-stranice,

 – koordinira rad svih ureda u rektoratu,

 – pomaže u pripremi protokolarnih radnji i obavlja i druge poslove po nalogu rektora,  

– autorizira intervjue, 

– sudjeluje u pripremama za istupe u javnim medijima, 

– vodi protokol rektora, 

– vrši prijepise i umnožavanje materijala za potrebe rektora, 

– ugovara prijmove nastavnika i ostalih zaposlenika, 

– ugovara prijmove predstavnika studenata, poslovnih partnera i novinara, 

– vodi bilješke na sastancima rektora i prorektora, 

– prima poruke za rektora i šalje rektorove poruke drugim osobama,

 – vrši simultano prevođenje sa stranog na hrvatski i s hrvatskog na strani jezik, 

– vrši prijevod teksta sa stranog na hrvatski i s hrvatskog na strani jezik, 

– obavlja telefonske pozive za potrebe rektora, 

– nabavlja potrošni materijal za potrebe Rektorata, 

– pisanje po diktatu i prepisivanje rukopisa i drugih tekstova,

– obavljanje poslova zapisničara, – upis dokumenata u računalni sustav i izrada jednostavnijih (digitalnih) dokumenata, 

– priprema materijale za sjednice Upravnog vijeća i organizira njihovu pravovremenu otpremu, 

– obavlja tehničko-administrativne poslove Upravnog vijeća, 

– vodi statistike pojavljivanja u medijima, 

– vodi knjigu putnih naloga, – prima i raspoređuje poštu za prorektora, 

– vrši prijepise i umnožavanje materijala za potrebe prorektora, 

– ugovara prijmove nastavnika i ostalih zaposlenika, 

– ugovara prijmove predstavnika studenata, poslovnih partnera i novinara, 

– nabavlja potrošni materijal za potrebe prorektora, 

– prima poruke za prorektore i šalje poruke od prorektora drugim osobama, 

– pisanje po diktatu i prepisivanje rukopisa i drugih tekstova, 

– obavljanje poslova zapisničara, 

– upis dokumenata u računalni sustav i izrada jednostavnijih (digitalnih) dokumenata, 

– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu rektora, nadležnog prorektora i voditelja.

Za rad Kabineta rektora odgovoran je rektor, a voditelj Kabineta rektora je: xxxxxxx xxxxxxx, xx. Xx. (rektor@hercegovina.edu.ba)

Ured za odnose s javnostima

Opis poslova: 

– organizira medijsku popraćenost obilježavanja svečanosti na Sveučilištu Hercegovina, 

promociju studenata i drugih događaja na Sveučilištu 

– organizira predstavljanja knjiga, 

znanstvenih radova, stručne javne tribine 

– priprema reportaže o događajima, 

studentima (uspješnost, društveno i profesionalno postignuće, itd.) 

– odgovara na upite medija i drugih javnosti, 

– organizira izrada kreativnih koncepata, 

– organizira provođenje aktivnosti potrebnih za realizaciju popularizacijskih projekata, 

– obavlja druge poslova sukladno uputama i internim aktima.

Opis poslova: 

– prikuplja i obrađuje informacije i druge stručne materijale s ciljem promocije dostignuća u radu Sveučilišta i međunarodnoj javnosti, 

– vrši informiranje javnosti putem web stranice, 

– organizira konferencije za tisak, 

– komunicira s novinarima, stručnjacima urednicima lokalnih, nacionalnih međunarodnih i stručnih medija uključujući novine, časopise, radio, TV i internet) – priprema govor za javne nastupe rektora, dekana i njegovih zamjenika, kao i pripremu tekstova i fotografija za službene internetske stranice

Za rad Ureda za odnose s javnostima odgovoran je pomoćnik rektora, a voditeljica Ureda za odnose s javnostima je: Aleksandra Bozoran Maslać, prof. (pr@hercegovina.edu.ba)

Ured za organizaciju i osiguranje kvalitete

Opis poslova: 

– rukovodi svim poslovima oko uspostave i nadzora organizacije rada svih tijela, službi, 

ureda i ostalih organizacijskih cjelina na Sveučilištu, 

– koordinira obavljanje stručnih i drugih poslova iz područja planiranja i organizacije rada Sveučilišta, 

– rukovodi sustavom osiguranja kvalitete na Sveučilištu, 

– obavlja savjetodavne i operativne poslove iz nadležnosti Ureda predlaže tijelima Sveučilišta mjere poboljšanja organizacije rada, u skladu sa Strategijom razvoja Sveučilišta, 

– obavlja ostale aktivnosti vezane za razvoj sustava upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju. 

– inicira i predlaže postupke i dokumente vezane za institucionalnu akreditaciju Sveučilišta, 

– organizira i nadzire poslove samoevaluacije i evaluacije, u svim segmentima rada Sveučilišta, 

uključujući i studijske programe, prikuplja i analizira informacije i izvještaje o učinkovitosti rada, 

sudjeluje u planiranju i operativnom provođenju programa upravljanja, 

surađuje s izvođačima radova, sudjeluje u pripremi tehničke dokumentacije, 

– pruža administrativnu pomoć tijelima, službama i uredima Sveučilišta, 

kao i fakultetima, oko priprema za konkretne poslovne aktivnosti, 

– predlaže strategiju osiguranja kvalitete na Sveučilištu, 

– predlaže politiku kvalitete na Sveučilištu, 

– predlaže godišnji i dugoročni plan aktivnosti upravljanja i osiguranja kvalitete Sveučilišta, 

– predlaže smjernice i postupke osiguranja i unapređenja kvalitete, 

– prati djelotvornost postupka unapređenja kvalitete, 

– nadzire efikasnost provedbe internih mehanizama za osiguranje kvaliteta na nivou fakulteta,

Za rad Ureda za organizaciju i osiguranje kvalitete odgovoran je prorektor za nastavu, a voditelj Ureda je mr. sc. Marko-Antonio Brkić (kvaliteta@hercegovina.edu.ba)

Ured za istraživanja, znanost i razvoj

Opis poslova: 

– upravlja Uredom, planira i organizira pravovremeno i zakonito obavljanje poslova iz djelokruga rada Ureda, 

– koordinira i upravlja aktivnostima vezanim za projekte istraživanja, znanosti i razvoja, 

– brine o vlastitom i stručnom osposobljavanju ostalih suradnika na pojedinim projektima, 

– koordinira obavljanje stručnih i drugih poslova iz područja suradnje i kontakata Ureda s drugim uredima i fakultetima Sveučilišta, kao i jedinicama regionalne i lokalne samouprave, državnim i međunarodnim tijelima, organizacijama, udrugama i građanima, 

– objedinjuje poslove oko kreiranja poslovne i razvojne politike, financijskog plana, godišnjeg provedbenog plana i programa fakulteta i Sveučilišta te poduzima sve potrebne mjere za pripremu tih dokumenata kao i mjere potrebne za njihovu realizaciju i osiguranje izvora financiranja. 

– poduzima potrebne mjere za organizaciju i funkcioniranje svih dijelova Sveučilišta. 

– sudjeluje po potrebi u radu svih tijela Sveučilišta, te obavlja i druge poslove za potrebe Sveučilišta, a po nalogu rektora i odluci Senata – sudjeluje u sklapanju ugovora u ime i za račun Sveučilišta i vodi brigu o njihovoj realizaciji, vodi brigu o informiranju javnosti putem internetske stranice Sveučilišta i drugih medija, planira nabavu i održavanje informatičke opreme. – organizira poslove vezane za javnu nabavu. 

– poduzima potrebne mjere za koordiniranje znanstvenih i istraživačkih aktivnosti na Sveučilištu.

Opis poslova: 

– pruža tehničku pomoć fakultetima i uredima Sveučilišta i pomoć pripreme projektnih prijava na natječaje za financiranje, – obavlja poslove organizacije posjeta, dočeka, prihvata i boravka poslovnih partnera na projektima prilikom službenih posjeta, svečanih i službenih manifestacija, 

– dogovara prijmove i sastanke za rektora i prorektore vezane uz projekte od razvojnog značaja za Sveučilište Hercegovina, 

– obavlja savjetodavne i operativne poslove iz nadležnosti Ureda, 

– priprema projektne prijave za kapitalne/infrastrukturne projekte Sveučilišta Hercegovina za financiranje iz Strukturnih fondova, kao i ostale razvojne projekte od značaja za Sveučilište, a u skladu sa Strategijom razvoja Sveučilišta, 

– vodi službene evidencije funkcioniranja Ureda – informira o mogućnostima financiranja iz EU-fondova i od strane drugih donatora

Za rad Ureda za istraživanja, znanost i razvoj odgovoran je prorektor za znanost, a voditelj Ureda je dr. sc. Mario Pezer (znanost@hercegovina.edu.ba)

Ured za međunarodnu suradnju, ECTS i akademsko priznavanje

obavlja korespondenciju s međunarodnim institucijama, 

– predlaže rektoru i nadležnom prorektoru stručna rješenja u vezi s međunarodnim projektima, 

– sudjeluje u usklađivanju bodovnog sustava Sveučilišta s europskim sustavom prijenosa bodova (ECTS-a), 

– prati sve tokove izvora financiranja međunarodnih projekata i predlaže rektoru i nadležnom prorektoru uključivanje u projekte, 

– obavlja i druge poslove po nalogu nadležnog prorektora, glavnog tajnika i dekana fakulteta i njima odgovara za svoj rad. 

– administrira i koordinira procese evaluacije prijedloga novih preddiplomskih i diplomskih studijskih programa

Opis poslova: – administrira i koordinira procese evaluacije prijedloga novih preddiplomskih i diplomskih studijskih programa, – prati stručnu problematiku organizacije i djelovanja inozemnih sveučilišta, – priprema, koordinira i obavlja poslove vezane za međunarodne projekte, 

– zaprima i razvrstava službenu poštu vezanu za međunarodne projekte, stipendije, znanstvene – skupove i sl., 

– administrira pri akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i priznavanja razdoblja studija i ECTS-bodova, – sudjeluje u osiguranju mobilnosti studenata, nastavnog i administrativnog osoblja, – sudjeluje u pripremanju i izradi informacijskih paketa studija,

Za rad Ureda za međunarodnu suradnju, ECTS i akademsko priznavanje odgovoran je prorektor za međunarodnu suradnju, a voditeljica Ureda je: Slavica Čoja, dipl. iur. (international@hercegovina.edu.ba)

Vijesti sa studija i nastave:

Procjena i tretman kroz igru - webinar , 6.6.2020.

Procjena i tretman kroz igru - webinar , 6.6.2020.

CIERI- Centar za istraživanja, edukaciju, razvoj i izobrazbu u suradnji sa Marijom Končar,mag.defektolog ( autorica bloga “Pitajte defektologa”) Vas sa zadovoljstvom poziva na webinar pod nazivom PROCJENA I TRETMAN KROZ IGRU. Webinar je namjenjen studentima, diplomiranim defektolozima, logopedima, pedagozima, odgajteljima i svima koji rade s djecom, pogotovo onima koji prakticiraju induvidalni rad. Studije često nedovoljno daju praktičnog znanja, a sama praksa zna da biti nevjerodostojna s praktičnim savjetima o budućem radu. Sadržaj webinara:1. Kako započeti procjenu i na osnovu procjene napisati plan aktivnosti?2. Koji su instrumenti procjene potrebi za praćenje igre? 3. Kako uspostaviti komunikaciju s djetetom i s roditeljima? Predavač: Marija Končar, defektolog Mjesto održavanja webinara: Zoom platforma ( link za webinar dobijete na svoju e-mail adresu 30 min…
Asocijacija rektora privatnih Univerziteta zalaže se za ravnopravnost i transparentnost u sustavu visokog obrazovanja u BiH.

Asocijacija rektora privatnih Univerziteta zalaže se za ravnopravnost i transparentnost u sustavu visokog obrazovanja u BiH.

Asocijacija rektora privatnih sveučilišta/univerziteta u Bosni i Hercegovini održala je online sjednicu u petak, 8. 5. 2020., kojoj je predsjedavao prof. dr. Mirko Puljić, predsjednik Asocijacije i rektor Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ u Travniku. Na sjednici su razmijenjena pozitivna iskustva o prilagodbi svih članica Asocijacije limitiranim okolnostima izazvanih pandemijom  i uspješnim nastavkom organizacije rada. Posebno je istaknuta uspješnost neovisnih univerziteta članica Asocijacije u organizaciji nastavnog procesa kroz nastavu na daljinu, opremanje potrebnim tehničkim i informatičkim sustavima kao i pozitivna reakcija studenata na brzu i kvalitetnu prilagodbu. Naglašeno je da je od ključne važnosti poštivanje slobode univerziteta u inoviranju načina za stjecanje visokog obrazovanja i autonomije svih visokoškolskih ustanova u izvođenju i unaprjeđivanju nastavnog procesa. Rektori univerziteta članica Asocijacije raspravljali su u mogućnostima unaprjeđenja suradnje s Agencijom…
Održan online sastanak sa studentima doktorskih studija

Održan online sastanak sa studentima doktorskih studija

U subotu 9. 5. 2020. održane su  online konzultacije sa studentima doktorskih studija. Konzultacije su vodili prof. emer. ddr. .Milenko Kundačina i Katarina Lasić, mag. stručna suradnica za poslijediplomske studije. Studenti su dobili informacije o tijeku studija i  mogućnosti polaganja ispita u narednom periodu i podržali ovakav oblik komunikacije s prijedlozima da se s online nastavom nastavi i u normalnim okolnostima. Iz predloženog na samim konzultacijama, već je dogovoreno predavanje za studente doktorskih studija za subotu  16. 5. 2020.

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.