Rektorat

Kabinet rektora

Opis poslova: 

– vodi Kabinet rektorata i koordinira rad ureda, 

– koordinira radom službenika u Kabinetu, 

– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu rektora, 

nadležnog prorektora i pomoćnika rektora, 

– priprema i koordinira izjave za javnost i medije, 

– priprema tekstove za medije i odnose s javnošću, 

 sudjeluje u izradi tekstova za publikacije Sveučilišta, 

– priprema i predlaže tekstove za web-stranice,

 – koordinira rad svih ureda u rektoratu,

 – pomaže u pripremi protokolarnih radnji i obavlja i druge poslove po nalogu rektora,  

– autorizira intervjue, 

– sudjeluje u pripremama za istupe u javnim medijima, 

– vodi protokol rektora, 

– vrši prijepise i umnožavanje materijala za potrebe rektora, 

– ugovara prijmove nastavnika i ostalih zaposlenika, 

– ugovara prijmove predstavnika studenata, poslovnih partnera i novinara, 

– vodi bilješke na sastancima rektora i prorektora, 

– prima poruke za rektora i šalje rektorove poruke drugim osobama,

 – vrši simultano prevođenje sa stranog na hrvatski i s hrvatskog na strani jezik, 

– vrši prijevod teksta sa stranog na hrvatski i s hrvatskog na strani jezik, 

– obavlja telefonske pozive za potrebe rektora, 

– nabavlja potrošni materijal za potrebe Rektorata, 

– pisanje po diktatu i prepisivanje rukopisa i drugih tekstova,

– obavljanje poslova zapisničara, – upis dokumenata u računalni sustav i izrada jednostavnijih (digitalnih) dokumenata, 

– priprema materijale za sjednice Upravnog vijeća i organizira njihovu pravovremenu otpremu, 

– obavlja tehničko-administrativne poslove Upravnog vijeća, 

– vodi statistike pojavljivanja u medijima, 

– vodi knjigu putnih naloga, – prima i raspoređuje poštu za prorektora, 

– vrši prijepise i umnožavanje materijala za potrebe prorektora, 

– ugovara prijmove nastavnika i ostalih zaposlenika, 

– ugovara prijmove predstavnika studenata, poslovnih partnera i novinara, 

– nabavlja potrošni materijal za potrebe prorektora, 

– prima poruke za prorektore i šalje poruke od prorektora drugim osobama, 

– pisanje po diktatu i prepisivanje rukopisa i drugih tekstova, 

– obavljanje poslova zapisničara, 

– upis dokumenata u računalni sustav i izrada jednostavnijih (digitalnih) dokumenata, 

– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu rektora, nadležnog prorektora i voditelja.

Za rad Kabineta rektora odgovoran je rektor, a voditelj Kabineta rektora je: xxxxxxx xxxxxxx, xx. Xx. (rektor@hercegovina.edu.ba)

Ured za odnose s javnostima

Opis poslova: 

– organizira medijsku popraćenost obilježavanja svečanosti na Sveučilištu Hercegovina, 

promociju studenata i drugih događaja na Sveučilištu 

– organizira predstavljanja knjiga, 

znanstvenih radova, stručne javne tribine 

– priprema reportaže o događajima, 

studentima (uspješnost, društveno i profesionalno postignuće, itd.) 

– odgovara na upite medija i drugih javnosti, 

– organizira izrada kreativnih koncepata, 

– organizira provođenje aktivnosti potrebnih za realizaciju popularizacijskih projekata, 

– obavlja druge poslova sukladno uputama i internim aktima.

Opis poslova: 

– prikuplja i obrađuje informacije i druge stručne materijale s ciljem promocije dostignuća u radu Sveučilišta i međunarodnoj javnosti, 

– vrši informiranje javnosti putem web stranice, 

– organizira konferencije za tisak, 

– komunicira s novinarima, stručnjacima urednicima lokalnih, nacionalnih međunarodnih i stručnih medija uključujući novine, časopise, radio, TV i internet) – priprema govor za javne nastupe rektora, dekana i njegovih zamjenika, kao i pripremu tekstova i fotografija za službene internetske stranice

Za rad Ureda za odnose s javnostima odgovoran je pomoćnik rektora, a voditeljica Ureda za odnose s javnostima je: Aleksandra Bozoran Maslać, prof. (pr@hercegovina.edu.ba)

Ured za organizaciju i osiguranje kvalitete

Opis poslova: 

– rukovodi svim poslovima oko uspostave i nadzora organizacije rada svih tijela, službi, 

ureda i ostalih organizacijskih cjelina na Sveučilištu, 

– koordinira obavljanje stručnih i drugih poslova iz područja planiranja i organizacije rada Sveučilišta, 

– rukovodi sustavom osiguranja kvalitete na Sveučilištu, 

– obavlja savjetodavne i operativne poslove iz nadležnosti Ureda predlaže tijelima Sveučilišta mjere poboljšanja organizacije rada, u skladu sa Strategijom razvoja Sveučilišta, 

– obavlja ostale aktivnosti vezane za razvoj sustava upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju. 

– inicira i predlaže postupke i dokumente vezane za institucionalnu akreditaciju Sveučilišta, 

– organizira i nadzire poslove samoevaluacije i evaluacije, u svim segmentima rada Sveučilišta, 

uključujući i studijske programe, prikuplja i analizira informacije i izvještaje o učinkovitosti rada, 

sudjeluje u planiranju i operativnom provođenju programa upravljanja, 

surađuje s izvođačima radova, sudjeluje u pripremi tehničke dokumentacije, 

– pruža administrativnu pomoć tijelima, službama i uredima Sveučilišta, 

kao i fakultetima, oko priprema za konkretne poslovne aktivnosti, 

– predlaže strategiju osiguranja kvalitete na Sveučilištu, 

– predlaže politiku kvalitete na Sveučilištu, 

– predlaže godišnji i dugoročni plan aktivnosti upravljanja i osiguranja kvalitete Sveučilišta, 

– predlaže smjernice i postupke osiguranja i unapređenja kvalitete, 

– prati djelotvornost postupka unapređenja kvalitete, 

– nadzire efikasnost provedbe internih mehanizama za osiguranje kvaliteta na nivou fakulteta,

Za rad Ureda za organizaciju i osiguranje kvalitete odgovoran je prorektor za nastavu, a voditelj Ureda je mr. sc. Marko-Antonio Brkić (kvaliteta@hercegovina.edu.ba)

Ured za istraživanja, znanost i razvoj

Opis poslova: 

– upravlja Uredom, planira i organizira pravovremeno i zakonito obavljanje poslova iz djelokruga rada Ureda, 

– koordinira i upravlja aktivnostima vezanim za projekte istraživanja, znanosti i razvoja, 

– brine o vlastitom i stručnom osposobljavanju ostalih suradnika na pojedinim projektima, 

– koordinira obavljanje stručnih i drugih poslova iz područja suradnje i kontakata Ureda s drugim uredima i fakultetima Sveučilišta, kao i jedinicama regionalne i lokalne samouprave, državnim i međunarodnim tijelima, organizacijama, udrugama i građanima, 

– objedinjuje poslove oko kreiranja poslovne i razvojne politike, financijskog plana, godišnjeg provedbenog plana i programa fakulteta i Sveučilišta te poduzima sve potrebne mjere za pripremu tih dokumenata kao i mjere potrebne za njihovu realizaciju i osiguranje izvora financiranja. 

– poduzima potrebne mjere za organizaciju i funkcioniranje svih dijelova Sveučilišta. 

– sudjeluje po potrebi u radu svih tijela Sveučilišta, te obavlja i druge poslove za potrebe Sveučilišta, a po nalogu rektora i odluci Senata – sudjeluje u sklapanju ugovora u ime i za račun Sveučilišta i vodi brigu o njihovoj realizaciji, vodi brigu o informiranju javnosti putem internetske stranice Sveučilišta i drugih medija, planira nabavu i održavanje informatičke opreme. – organizira poslove vezane za javnu nabavu. 

– poduzima potrebne mjere za koordiniranje znanstvenih i istraživačkih aktivnosti na Sveučilištu.

Opis poslova: 

– pruža tehničku pomoć fakultetima i uredima Sveučilišta i pomoć pripreme projektnih prijava na natječaje za financiranje, – obavlja poslove organizacije posjeta, dočeka, prihvata i boravka poslovnih partnera na projektima prilikom službenih posjeta, svečanih i službenih manifestacija, 

– dogovara prijmove i sastanke za rektora i prorektore vezane uz projekte od razvojnog značaja za Sveučilište Hercegovina, 

– obavlja savjetodavne i operativne poslove iz nadležnosti Ureda, 

– priprema projektne prijave za kapitalne/infrastrukturne projekte Sveučilišta Hercegovina za financiranje iz Strukturnih fondova, kao i ostale razvojne projekte od značaja za Sveučilište, a u skladu sa Strategijom razvoja Sveučilišta, 

– vodi službene evidencije funkcioniranja Ureda – informira o mogućnostima financiranja iz EU-fondova i od strane drugih donatora

Za rad Ureda za istraživanja, znanost i razvoj odgovoran je prorektor za znanost, a voditelj Ureda je dr. sc. Mario Pezer (znanost@hercegovina.edu.ba)

Ured za međunarodnu suradnju, ECTS i akademsko priznavanje

obavlja korespondenciju s međunarodnim institucijama, 

– predlaže rektoru i nadležnom prorektoru stručna rješenja u vezi s međunarodnim projektima, 

– sudjeluje u usklađivanju bodovnog sustava Sveučilišta s europskim sustavom prijenosa bodova (ECTS-a), 

– prati sve tokove izvora financiranja međunarodnih projekata i predlaže rektoru i nadležnom prorektoru uključivanje u projekte, 

– obavlja i druge poslove po nalogu nadležnog prorektora, glavnog tajnika i dekana fakulteta i njima odgovara za svoj rad. 

– administrira i koordinira procese evaluacije prijedloga novih preddiplomskih i diplomskih studijskih programa

Opis poslova: – administrira i koordinira procese evaluacije prijedloga novih preddiplomskih i diplomskih studijskih programa, – prati stručnu problematiku organizacije i djelovanja inozemnih sveučilišta, – priprema, koordinira i obavlja poslove vezane za međunarodne projekte, 

– zaprima i razvrstava službenu poštu vezanu za međunarodne projekte, stipendije, znanstvene – skupove i sl., 

– administrira pri akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i priznavanja razdoblja studija i ECTS-bodova, – sudjeluje u osiguranju mobilnosti studenata, nastavnog i administrativnog osoblja, – sudjeluje u pripremanju i izradi informacijskih paketa studija,

Za rad Ureda za međunarodnu suradnju, ECTS i akademsko priznavanje odgovoran je prorektor za međunarodnu suradnju, a voditeljica Ureda je: Slavica Čoja, dipl. iur. (international@hercegovina.edu.ba)

Vijesti sa studija i nastave:

Obavijest o kolektivnom godišnjem odmoru

Obavijest o kolektivnom godišnjem odmoru

Obavještavamo Vas da zbog kolektivnog godišnjeg odmora Sveučilište Hercegovina neće raditi od 15. 7. 2020. do 17. 8. 2020. godine. Prvi radni dan je utorak 18. 8. 2020. godine.
Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada

11.7.2020. godine na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, studentica Željka Bošnjak obranila je diplomski rad pod nazivom “Disleksija kao teškoća u učenju djece u Osnovnoj školi”. Mentor: dr. Ahmet Kantić Predsjednik povjerenstva: dr. Elvira Mujkanović član: dr. Ivana Babić
Zaključene prijave za Znanstveni kolokvij OČIMA DJETETA

Zaključene prijave za Znanstveni kolokvij OČIMA DJETETA

Obavještavamo vas da je Organizacijski odbor Znanstvenog kolokvija OČIMA DJETETA Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj zaključio pristigle prijave sudionika. Održavanje Znanstvenog kolokvija je planirano za 25. i 26. rujna 2020. godine a pozvani predavači su: dr. sc. Milica Andevski, redovna profesorica Univerzitet u Novom Sadu dr. sc. Dunja Anđić, izvanredna profesorica, Sveučilište u Rijeci dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ, izvanredna profesorica, Sveučilište u Splitu ddr. sc. Milenko Kundačina, profesor emeritus Sveučilište Hercegovina, Mostar S obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom virusa COVID-19, a ukoliko se stanje u rujnu ne stabilizira, planiramo održati on-line Kolokvij.O svim detaljima ćete biti blagovremeno obaviješteni. Za sva dodatna pitanja možete se javiti na e-mail: znanstveni.skup@hercegovina.edu.ba.  

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.