Mobilnost osoblja

Mobilnost osoblja podrazumijeva odlazak osoblja na inozemnu ustanovu s namjerom sudjelovanja u nastavnom procesu, povođenja istraživanja ili usavršavanja na drugom visokom učilištu.

Mobilnost osoblja može biti:

Odlazna mobilnost – odlazak nastavnog i nenastavnog osoblja Sveučilišta na inozemne visokoškolske ustanove/organizacije.

Dolazna mobilnost – dolazak nastavnog i nenastavnog osoblja inozemnih visokoškolskih ustanova na Sveučilište, kao i dolazak pozvanog osoblja u svrhu podučavanja iz inozemnih tvrtki.

Odlazna mobilnost osoblja može se ostvariti u svrhu:

razdoblja poučavanja (STA) – ovom se aktivnošću omogućuje nastavnom osoblju ustanove visokog obrazovanja ili osoblju iz poduzeća da poučavaju u partnerskom ustanovama viskog obrazovanja inozemstvu. Mobilnost osoblja može se odvijati u bilo kojem području studija/akademskoj disciplini.

razdoblja osposobljavanja (STT) – ovom se aktivnošću podržava stručno usavršavanje nastavnog i nenastavnog osoblja ustanove visokog obrazovanja u obliku osposobljavanja u inozemstvu i razdoblja promatranja – osposobljavanja u partnerskoj ustanovi visokog obrazovanja ili u drugoj relevantnoj organizaciji u inozemstvu. Tijekom razdoblja provedenog u inozemstvu mogu se kombinirati aktivnosti učenja i osposobljavanja.

Trajanje mobilnosti

Mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja može trajati od 5 dana do 2 mjeseca, isključujući vrijeme putovanja. Ako se radi poučavanju razdoblje poučavanja mora trajati najmanje 8 sati tjedno, a ako se kombinira s osposobljavanjem najmanje 4 sata tjedno.

Osoblje koje sudjeluje u mobilnosti može biti stalo zaposleno na ustanovi visokog obrazovanja ili vanjski suradnik.

Organizacija primateljica za mobilnost u svrhu poučavanja mora biti visoko učilište iz zemlje sudionice programa koje ima Povelju Erasmus za visoko obrazovanje ili visoko učilište iz partnerske zemlje koje su priznala nadležna tijela i koje je prije početka mobilnosti potpisalo među-institucijski sporazum s partnerom pošiljateljem iz zemlje sudionice programa ili  bilo koja javna ili privatna organizacija iz zemlje sudionice programa aktivna na tržištu

rada ili u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Ta organizacija može biti:

 • javno ili privatno, malo, srednje ili veliko poduzeće (uključujući socijalna poduzeća)
 • javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini
 • socijalni partner ili drugi predstavnik poslovnog sektora, uključujući gospodarske

komore, obrtnička/stručna udruženja i sindikate znanstveni institut

 • zaklada
 • škola / institut / obrazovni centar (na bilo kojoj razini, od predškolske do višeg

sekundarnog obrazovanja, uključujući strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih  neprofitna organizacija, udruga, nevladina organizacija

 • tijelo koje pruža usluge profesionalnog usmjeravanja, usluge stručnog savjetovanja i informiranja.

Financijsku potporu ne mogu dobiti zaposlenici ako se njihov boravak paralelno financira iz sredstava Europske unije.

Sudjelovanje u mobilnosti

Osoblje može sudjelovati u programu mobilnosti tako što će se prijaviti na raspisani natječaj. Mobilnost se može ostvarivati na ustanovama visokog obrazovanja s kojima Sveučilište ima potpisan među-institucijski sporazum.

Osoblje je dužno samostalno kontaktirati instituciju u kojoj će obavljati poučavanje, odnosno osposobljavanje i dogovoriti se oko pojedinosti. Kriteriji odabira kandidata definiraju se Natječajem. Po završetku natječaja, svi kandidati bivaju obaviješteni o tome je li njihova molba prihvaćena za financiranje, a rezultati natječaja objavljuju se na web-u.

Erasmus+ financijska potpora izražena je u dnevnim iznosima za boravak ovisno o akademskoj godini i o troškovima života u zemlji domaćinu. Putni troškovi se refundiraju paušalnim iznosima ovisno o udaljenosti odredišta. Iznose financijske potpore za pojedine zemlje kao i objašnjenje izračuna putnih troškova možete pronaći u uputama, a kalkulator Europske komisije za izračun udaljenosti odredišta možete pronaći na web stranici:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti, zaposlenici s invaliditetom imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore sukladno posebnim potrebama koje proizlaze iz invaliditeta.

Financijsku potporu ne mogu dobiti zaposlenici ako se njihov boravak paralelno financira iz sredstava Europske unije.

Odlazna mobilnost osoblja

 • Nastavno osoblje koje se prijavljuje na natječaj dužno je dostaviti Nastavani plan (Teaching Plan),  odnosno, nenastavano osoblje je dužno dostaviti Plan rada (Work Plan) Uredu za međunarodnu suradnju, ECTS i akademsko priznavanje s potpisom ovlaštene osobe i pečatom inozemne institucije na kojoj se ostvaruje mobilnost.

Nastavni plan mora uključivati plan predavanja koji je dogovoren s inozemnom visokoškolskom ustanovom, sadržaj predavanja, ciljeve, dodanu vrijednost koju pruža mobilnost i očekivane rezultate.

Plan rada treba sadržavati ciljeve, dodanu vrijednost koju pruža mobilnost, očekivane rezultate koji se tiču stečenih kompetencija, plan aktivnosti i, ukoliko je moguće, program rada. Sva odstupanja od prvobitnog plana moraju biti podrobno opisana u završnom izvješću.

 • Ugovor između Sveučilišta i nastavnog/nenastavnog osoblja

Prilikom prijave na natječaj i nakon dogovora s partnerskom ustanovom, kandidat dostavlja vlastoručno potpisani nacrt plana rada/nastavnog plana i obrazac Acceptance Letter ustanovi primateljici na ovjeru koji zatim sukladno uputi iz natječaja predaje uz prijavu na interni natječaj. Nadalje, ukoliko je kandidat izabran za mobilnost, Sveučilište potpisuje i ovjerava nastavni plan/plan rada. Sva odstupanja od prvobitnog plana moraju biti podrobno opisana u završnom izvješću. Visoko učilište dužno je zatražiti povrat svih ili dijela sredstava ukoliko se ustanove velika odstupanja od planiranog i realiziranog plana rada/nastavnog plana za koja ne postoje objektivni razlozi. Svaki takav slučaj visoko učilište dužno je prijaviti Nacionalnoj agenciji.

Nakon provedenog Erasmus natječaja Sveučilište prije početka mobilnosti s odlaznim osobljem sklapa se Ugovor o dodjeli financijske potpore za Erasmus+ mobilnost osoblja kojim se reguliraju međusobna prava i obveze vezana uz primitak financijske potpore za sufinanciranje boravka na inozemnoj ustanovi. U slučaju da član osoblja pošalje zahtjev za promjenu u ugovoru ili da ta promjena ne ide na štetu člana osoblja, visoko učilište će dotičnome poslati dopis ili e-mail što će se smatrati dodatkom ugovora. Promjene koje utječu na iznos financijske potpore zahtijevaju potpisivanje dodatka ugovoru. 

Sporazum o mobilnosti u svrhu poučavanja (Staff Mobility Agreement for Teaching) je sastavni dio Ugovora o dodjeli financijske potpore za Erasmus+ mobilnosti u svrhu podučavanja kojeg potpisuju odlazno osoblje, Sveučilište i inozemna ustanova. Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja sadrži program poučavanja na ustanovi domaćinu (nastavni program te očekivani utjecaj mobilnosti na profesionalni razvoj nastavnika, ali i studente s obje ustanove).

 Sporazum o mobilnosti u svrhu osposobljavanja (Staff Mobility Agreement for Training) je sastavni dio Ugovora o dodjeli financijske potpore za Erasmus+ mobilnosti u svrhu osposobljavanja kojeg potpisuju odlazno osoblje, Sveučilište i inozemna ustanova. Sporazum o mobilnosti sadrži program boravka na ustanovi domaćinu (ciljevi i aktivnosti koje će se provoditi tijekom mobilnosti, kao i očekivani rezultati). Član osoblja dužan je skenirano u PDF formatu dostaviti primjerak odgovarajućeg Sporazum o mobilnosti (Staff Mobility Agreement-a) sa svim potpisima i pečatima dostaviti Erasmus koordinatoru prije početka mobilnosti, a ujedno kao i uvjet za isplatu predujma potpore sukladno potpisanom gore navedenom ugovoru.

 • Reguliranje potrebnih osiguranja

Osoblje je dužno biti zdravstveno osigurano za vrijeme boravka u inozemstvu. Osoblje je dužno samo pribaviti putno zdravstveno osiguranje. Preslika police osiguranja mora se priložiti Ugovoru između Sveučilišta i osoblja.

 • Reguliranje boravaka

Osoblje koje sudjeluje u programu Erasmus+ možda će morati dobiti vizu za boravak u inozemstvu u državi sudionici u programu u kojoj se provodi aktivnost. Odlazno osoblje koje sudjeluje u mobilnosti dužno je samo se pobrinuti za dobivanje vize (ako je ista potrebna) i pronalaženje smještaja.

Obveze nakon povrataka s mobilnosti

 • Nakon povrataka s mobilnosti nastavno odnosno nenastavno osoblje koje sudjelovalo u mobilnosti dužno je u roku od 30 dana dostaviti Uredu za međunarodnu suradnju, ECTS i akademsko priznavanje

  • Izjavu inozemne ustanove (Confirmation of Arrival/Departure) u kojoj se navodi točno razdoblje boravka na mobilnosti s potpisom ovlaštene osobe i pečatom institucije na kojoj je ostvarena mobilnost.
  • Završno izvješće za stručno osposobljavanje odnosno Završno izvješće za održavanje nastave.

Vijesti sa studija i nastave:

POSLUŠAJTE RADIJSKU EMISIJU U SURADNJI BH RADIJA1 I SVEUČILIŠTA HERCEGOVINA

Emisija o temi znanstvenog kolokvija “Očima djeteta” o inkluziji na javnom servisu BH radio 1: Sveučilište Hercegovina predstavlja javnosti rezultat suradnje s javnim servisom (BH radio 1) u Bosni i Hercegovini – emisija MEĐU NAMA – O NAMA Emisija je posvećena temi “Izazovi inkluzije u Bosni i Hercegovini”, a realizirana je uz znanstveni kolokvij Sveučilišta Hercegovina ”Očima djeteta” (urednica emisije Mirela Huković – Hodžić). Poslušajte:  Kliknite ovdje i poslušajte emisiju
MOBILNOST: Natječaj za izbor nastavnog osoblja

MOBILNOST: Natječaj za izbor nastavnog osoblja

Sveučilište Hercegovina objavljuje Interni natječaj za izbor nastavnog osoblja kojem će dodijeliti bespovratnu financijsku potporu za odlazak na kombiniranu mobilnost u svrhu podučavanja – održavanja predavanja (STA) i osposobljavanja na partnerskoj visokoškolskoj ustanovi Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, u Hrvatskoj, s kojom Sveučilište Hercegovina ima potpisan Inter-institucijski sporazum u okviru programa Erasmus+ projekt 2023-1-HR01-KA171-HED-000132207. Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince između programskih i partnerskih zemalja. Tekst natječaja: PREUZMITE OVDJE
Natječaj za upis studenata u ak. 2023./24. godini

Natječaj za upis studenata u ak. 2023./24. godini

Temeljem članka 80. Zakona o visokom obrazovanju u HNŽ/K, članka 93. Statuta i Odluke o upisu studenata u ak. 2023/24. godinu Senata Sveučilišta Hercegovina, na koju je nadležno Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNK/Ž dalo suglasnost, Senat Sveučilišta Hercegovina raspisuje NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA u akademskoj 2023/24. godini Uvjeti i kriteriji upisa na studijPravo sudjelovanja na Natječaju, pod jednakim uvjetima, imaju državljaniBosne i Hercegovine i strani državljani. Pristupnici koji nisu završili školovanjeu Bosni i Hercegovini, imaju pravo sudjelovati na Natječaju i prije izvršenenostrifikacije, odnosno ekvivalencije, ali su dužni dostaviti dokaz o započetomprocesu priznavanja ili nostrifikacije svjedodžbe ili diplome.Uz prijavnicu za upis (koja se može preuzeti u studentskoj referadi ili nainternetskoj stranici Sveučilišta) potrebno je dostaviti: Kratki životopis, Rodni list…

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.