DIPLOMSKI STUDIJ MENADŽMENTA I JAVNE UPRAVE

Studij menadžmenta i javne uprave pri Sveučilištu Hercegovina temelji se na suvremenim, znanstveno utemeljenim menadžerskim spoznajama i spoznajama javne uprave i preporučenim praksama djelovanja. Na ovom sveučilištu menadžmenti javna uprava je organiziran kao jednopredmetni studij, kroz dva ciklusa studiranja: preddiplomski, diplomski.

Diplomski studij menadžmenta i javne uprave organiziran je kroz četiri semestra ili dvije godine studija. Tijekom diplomskog studija student je dužan skupiti minimalno 120 ECTS bodova (što zajedno s prvim ciklusom studija nosi ukupno 300 ECTS bodova), a studij završava polaganjem diplomskog ispita. Ovaj ciklus studija menadžmenta i javne uprave studenta priprema za samostalnu profesionalnu menadžersku ili upravnu djelatnost ili za nastavak obrazovanja na trećem ciklusu studija (poslijediplomski ili doktorski studij).

Informacije o studijskom programu

Nositelj studija

Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Jezik na kojem se izvodi studijski program

Nastava na studijskom programu Menadžment i javna uprava izvodi se na hrvatskom (i srodnim južnoslavenskim jezicima) a dijelovi studija mogu se izvoditi i na engleskom jeziku

Trajanje studija

Drugi ciklus studija traje dvije godine (četiri semestra) i nosi 120 ECTS bodova (zajedno s prvim ciklusom ukupno 300 ECTS bodova).

Uvjeti upisa

Uvjet za upis na studij drugog ciklusa (diplomski/master studij) je završen prvi ciklus (preddiplomski studij) menadžmenta i javne uprave ili srodnog studija.

Ukoliko prvi ciklus studija menadžmenta i javne uprave nije završen na Sveučilištu Hercegovina potrebno je rješenje o akademskom priznavanju.

Cilj diplomskog studija menadžmenta i javne uprave je omogućiti studentima stjecanje širokog raspona znanja, specifičnih profesionalnih vještina i općih kompetencija koje se mogu demonstrirati u svim područjima menadžerske i upravne djelatnosti. Osim toga, cilj drugog ciklusa studija menadžmenta i javne uprave je osposobiti studente da samostalno teorijski mogu postaviti istraživački problem, te praktično pokazati istraživačke sposobnosti u realizaciji istraživanja postavljenog problema:

 • kroz sadržaje vezane za teorije društvenog razvoja i one iz metodologije i statistike magistar menadžmenta u javnoj upravi osposobljen je za istraživanje teorije menadžmenta i javne uprave, za akcijska istraživanja, te projektiranje i operativno vođenje projekata
 • visokostručna i profesionalna osposobljenost za područje menadžmenta javne uprave
 • upravljanje ljudskim resursima i društveno odgovornim pozicioniranjem javne uprave
 • planiranje vlastitih radnih i profesionalnih aktivnosti
 • planiranje i realizacija zadataka iz domena sustava javne uprave, posebice iz područja organizacije i komunikacije u javnoj upravi te suradnje s različitim segmentima javne uprave
 • stječe kompetencije upravljanja sustavima srednjeg i višeg stupnja složenosti u organizacijama i tijelima javne uprave

Na diplomskome studiju stječu se znanja koja mogu biti nediferencirana u području menadžmenta i javne uprave ili kroz izborne predmete više praktički usmjerena u specifična područja menadžmenta i javne uprave. Uz obvezne predmete koji obuhvaćaju osnovna područja menadžmenta i javne uprave, studenti mogu izabrati različite izborne predmete i time kreirati individualizirani kurikulum.

Uvjet za pristupanje obrani diplomskog ispita su položeni svi ispiti s diplomskog studija menadžmenta i javne uprave.

Mogućnosti zapošljavanja po završetku studija

Stečena znanja i okončanje diplomskog studija psihologije omogućuju zapošljavanje u različitim sferama ljudskog djelovanja:

 • analizirati ustroj i funkcioniranje sustava javne uprave
 • analizirati, primijeniti i kritički prosuđivati pravnu normu
 • zaključiti o primjeni mjerodavnog prava na konkretan slučaj
 • upravljati službenicima u javnoj upravi
 • sastavljati financijski plan osobe javnog prava i upravljati provođenjem istoga
 • predlagati i donositi strateške odluke, primijeniti relevantne materijalne i postupovne propise
 • provesti upravni postupak
 • primijeniti relevantne materijalne i postupovne propise te zastupati stranke u upravnom sporu
 • kritički prosuđivati i argumentirati stavove uz korištenje relevantne pravne terminologije
 • samostalno upravljati komunikacijom sa strankama i tijelima javne uprave, u stručnim projektima i preuzeti etičku i društvenu odgovornost za izvršavanje povjerenih zadataka te kritički prosuđivati i vrjednovati izvršavanje istih.
Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studija

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studijskog programa

Po završetku diplomskog (master) studijskog programa menadžmenta i javne uprave, stječe se zvanje magistra menadžmenta i javne uprave (mag.) i stručni naziv magistar/magistra (master) menadžmenta i javne uprave, s naznakom smjera.

Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

BROJ BANKOVNOG RAČUNA (UniCredit banka) 
Za uplate u BiH
3381202253753787(uplate u KM)
 
Za uplate iz inozemstva:

IBAN: BA393381204853754106 (uplate u KN ili EUR)

SWIFT: UNCRBA22

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 327 – 808

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

Vijesti sa studija i nastave:

WEBINAR - 23.1.2021. u 9 sati

WEBINAR - 23.1.2021. u 9 sati

Najavljujemo niz aktivnosti kojima će se Sveučilište Hercegovina uključiti u podizanje stručnih kompetencija svih odgajatelja, učitelja, nastavnika, profesora, pedagoga, psihologa, defektologa, ravnatelja i drugih stručnih suradnika u predškolskim i školskim ustanovama na području Hercegovine. Prva takva aktivnost bit će webinar povodom Međunarodnog dana odgoja i obrazovanja – 24. siječnja – koji se obilježava od 2019. godine, na temelju odluke Glavne skupštine Ujedinjenih naroda. Ovogodišnje središnje obilježavanje Međunarodnog dana obrazovanja UNESCO obilježava Međunarodnim danom pod nazivom „Oporavak i revitalizacija obrazovanja za generaciju COVID-19“, u suradnji s UNESCO-vim uredom u New Yorku, UNHQ, Globalnim partnerstvom za obrazovanje i Centrom za interdisciplinarne studije (CRI), uz sudjelovanje partnera iz Globalne koalicije za obrazovanje. Naglasak će biti na tri ključna segmenta: heroji učenja, inovacije i…

NATJEČAJ za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja

Sveučilište Hercegovina raspisuje: N A T J E Č A J za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja Prijave sa svim dokazima potrebno je dostaviti u roku 15 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave na natječaj, s potrebnim prilozima, dostavljaju se u zatvorenoj kuverti, putem preporučene pošte na adresu Sveučilište Hercegovina, Zajedničke službe, Kraljice Mira 3A, Bijakovići, 88266 Međugorje  s naznakom „Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja.“ Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.    Mostar, 14. siječnja  2021.       
Obrana doktorskog rada - Andrea Vlašić

Obrana doktorskog rada - Andrea Vlašić

Na fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, Sveučilište Hercegovina, Andrea Vlašić, student poslijediplomskog/ doktorskog studija branit će doktorski rad na temu: ,,Stresni životni događaji, agresivnost i tip d ličnosti kao prediktori infarkta miokarda“. Obrana će se održat 30. siječnja 2020. godine elektroničkim putem s početkom u 11,00 sati. Povjerenstvo za obranu dr. sc. Nedjeljka Gajanović, profesorica emeritus, predsjednicadr. sc. Dorđe Čekrlija, docent, člandr. sc. Azra Peterschik, izvanredna profesorica, član.

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.