MEĐUNARODNA TIJELA I MREŽE

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete (HEA) je osnovana je Okvirnim zakonom o
visokom obrazovanju. Agencija ima sjedište u Banjaluci. HEA ima sljedeće nadležnosti:

 • utvrđivanje jasnih, transparentnih i pristupačnih kriterija za akreditaciju visokoškolskih ustanova i
  donošenje normi kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja;
 • utvrđivanje kriterija za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju
  reviziju kvalitete i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova;
 • davanje preporuka o kriterijima i standardima ministarstvu Republike Srpske, kantonalnim
  ministarstvima i Brčko Distriktu BiH za osnivanje i zatvaranje visokoškolskih ustanova, te za
  prestrukturiranje studijskih programa;
 • davanje preporuka o kriterijima za licenciranje visokoškolskih ustanova i studijskih programa;
 • davanje preporuke o najnižim školarinama za sve studente na akreditiranim visokoškolskim
  ustanovama, s ciljem usklađivanja najnižih školarina na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine;
 • davanje savjeta o politici rada i razvoja ministarstvu Republike Srpske, kantonalnim
  ministarstvima i Brčko Distriktu BiH;
 • davanje savjeta i informacija o pitanjima iz svoje nadležnosti zainteresiranim strankama;
 • utvrđivanje standarda kvalitete, analizu kvalitete, davanje preporuka za otklanjanje nedostataka
  kvalitete studija i visokoškolskih ustanova;
 • predstavljanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim organizacijama za kvalitetu u visokom
  obrazovanju;
 • predlaganje općih smjernica i kriterija na osnovu kojih se iz budžeta institucija BiH mogu
  dodjeljivati sredstva visokoškolskim ustanovama za znanstveno-istraživački rad;
 • donošenje pravilnika i drugih akata iz svoje nadležnosti.

HEA je od prosinca 2009. godine punopravni član Međunarodne mreže agencija za osiguranje kvalitete u
visokom obrazovanju (INQAAHE), u veljači 2010. je postala pridruženi član u Europskoj asocijaciji za
osiguranje kvalitete (ENQA), a od svibnja 2010. ima status punopravnog člana Mreže agencija za
osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju srednje i istočne Europe (CEENQA).
Europska asocijacija za osiguranje kvalitete (ENQA) je krovna organizacija koja predstavlja svoje članove
na europskom i međunarodnom nivou. Članovi ENQA su agencije za osiguranje kvalitete koje djeluju na
području visokog obrazovanja. ENQA je usmjerena ka promoviranju poboljšanja kvalitete i razvoju
kulture kvalitete visokog obrazovanja. ENQA radi na poboljšanju Europskog prostora visokog
obrazovanja u kojem studenti imaju pristup kvalitetnom visokom obrazovanju i mogu ostvariti
kvalifikacije koje su cijenjene u cijelom svijetu.
Međunarodna mreža agencija za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju (INQAAHE) je svjetska
organizacija koja okuplja oko 300 članova koji su u teoriji i praksi aktivni u osiguranju kvalitete na
području visokog obrazovanja. Članovi ove organizacje su većinom agencije koje se bave osiguranjem
kvalitete na području visokog obrazovanja, ali INQAAHE također ima i pridružene članove, organizecije
koje imaju posebno zanimanje za osiguranje kvalitete u području visokog obrazovanja. Uloga i svrha
INQAAHE je da promovira i unapređuje izvrsnost u visokom obrazovanju podupirući aktivnu
međunarodnu zajednicu agencija za osiguranje kvalitete. Da bi se postigao ovaj cilj mreža je usmjerena
na teoriju i praksu osiguranja kvalitete, razmjenu i razumijevanje politike i akcija svojih članova i
promociju osiguranja kvalitete za dobrobiti visokog obrazovanja, institucija, studenta i društva u cjelini.
Mreža agencija za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju centralne i istočne Europe (CEENQA) je
nevladina i neprofitna organizacija koja ima cilj promovirati suradnju između svojih članova u razvoju i
harmonizaciji njihovih aktivnosti u osiguranju i unapređenju kvalitete u području visokog obrazovanja u
srednjoj i istočnoj Europi.