OPĆENITO O ERASMUS+ PROGRAMU

Erasmus+ je program Europske unije koji podupire obrazovanje, osposobljavanje, mlade i
sport.

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i
vještina te zapošljavanju europskih građana, kao i unaprjeđivanju obrazovanja,
osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Cilj programa Erasmus+ jest
modernizacija i poboljšanje visokog obrazovanja diljem Europe i u ostatku svijeta. Erasmus+
osigurava stipendije za širok raspon akcija i aktivnosti u području obrazovanja, obuke mladih
i sporta. Erasmus+ podupire organizacije da rade u transnacionalnom partnerstvu i da dijele
inovativne projekte u području obrazovanja obuke i mladih.
Programom Erasmus+ pridonosi se ostvarenju:
• ciljeva strategije Europa 2020., uključujući glavni obrazovni cilj
• ciljeva strateškog okvira za Europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja
(ET 2020.) uključujući odgovarajućih mjerila
• održivog razvoja partnerskih država u području visokog obrazovanja
• općeg cilja obnovljenog okvira za europsku suradnju u području mladih (2010. – 2018.)
• cilja razvoja europske dimenzije u sportu, posebno sportu na lokalnoj razini, u skladu s
planom rada EU-a za sport
• promicanja europskih vrijednosti u skladu s člankom 2. Ugovora o Europskoj uniji.
Ciljevi Erasmus + programa su:
• jačanje povezanost EU politika s programima dodjeljivanja financijske potpore
• pojednostavnjenje strukture i provedbe: aktivnosti sistematizirane po područjima,
jednostavniji izračuni financijske potpore (paušalni iznosi)
• naglasak na kvaliteti projekta (sadržaju mobilnosti, proizvodu/rezultatu)
• jačanje diseminacija i bolja iskorištenost rezultata projekta
• održivost rezultata nakon završetka projekta
• bolja povezanost s potrebama tržišta rada
• veća EU dodana vrijednost.
Specifična pitanja kojima se program bavi obuhvaćaju:
• smanjenje nezaposlenosti, posebno među mladima
• promicanje učenja odraslih, posebno u svrhu stjecanja novih vještina i vještina koje se
traže na tržištu rada
• ohrabrivanje mladih na sudjelovanje u europskoj demokraciji
• potporu inovaciji, suradnji i reformi
• smanjenje broja slučajeva ranog prekida školovanja
• promicanje suradnje i mobilnosti s partnerskim državama EU-a

ERASMUS+ STRUKTURIRAN JE PREMA SLJEDEĆIM
AKTIVNOSTIMA:

KLJUČNA MJERA 1. – MOBILNOST POJEDINACA
Ovom se ključnom mjerom podupiru:
• mobilnost učenika i osoblja
• združeni diplomski studiji Erasmus Mundus
• zajmovi za diplomske studije u okviru programa Erasmus

KLJUČNA MJERA 2. – SURADNJA ZA INOVACIJE I RAZMJENA
DOBRE PRAKSE
Ovom se ključnom mjerom podupiru:
• transnacionalna strateška partnerstva
• udruženja znanja
• udruženja sektorskih vještine
• projekti jačanja
• platforme za IT potporu, kao što su e-Twinning, Europska platforma za obrazovanje
odraslih (EPALE) i Europski portal za mlade.

KLJUČNA MJERA 3. – POTPORA ZA REFORMU POLITIKE
Ovom se ključnom mjerom podupiru:
• znanje u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
• inicijative za inovacije u području politika
• potpora europskim alatima politika
• suradnja s međunarodnim organizacijama
• dijalog s dionicima, promicanje politika i programa.

AKTIVNOSTI PROGRAMA JEAN MONNET
Aktivnostima programa Jean Monnet podupirat će se:
• akademski moduli, katedre, centri izvrsnosti
• dijalog o politici s akademskim svijetom
• potpora udrugama.

SPORT
Aktivnostima u području sporta podupirat će se:
• suradnička partnerstva
• neprofitna europska sportska događanja,
• poboljšanje baze dokaza za izradu politika..

INCOMING EXCHANGE STUDENTS INFO