Znanstveno-nastavno vijeće je akademsko tijelo ustrojbene jedinice i čine ga nastavnici i suradnici koji su u radnom odnosu na Sveučilištu, i ostali koji sudjeluju u znanstveno-nastavnom procesu ustrojbene jedinice, kao i studenti izabrani od studentskog predstavničkog tijela, sukladno statutu.
Znanstveno-nastavno vijeće:
a) donosi akte ustrojbene jedinice
b) utvrđuje broj i sastav članova Vijeća, sukladno Zakonu
c) predlaže nastavni plan i program za ustrojbenu jedinicu kao dio integralnog nastavnog plana i programa Sveučilišta;
d) obrazuje povjerenstvo u postupku stjecanja akademske titule magistra i imenuje mentore te predlaže obrazovanje povjerenstva u postupku stjecanja doktorata znanosti/umjetnosti;
e) utvrđuje listu kandidata za dekana;
f) uz suglasnost vlasnika, tajnim glasovanjem i natpolovičnom većinom ukupnog broja članova,
bira i razrješuje dekana,
g) na prijedlog dekana tajnim glasovanje, natpolovičnom većinom ukupnog broja članova, bira i razrješuje prodekane na prijedlog dekana;
h) na prijedlog dekana tajnim glasovanje, natpolovičnom većinom ukupnog broja članova, bira i razrješuje članove Senata iz reda nastavnika i suradnika
i) na prijedlog dekana tajnim glasovanje, natpolovičnom većinom ukupnog broja članova, bira i razrješuje članove Upravnog vijeća iz reda nastavnika i suradnika
j) odlučuje o prigovorima studenata na odluku dekana o pojedinačnim pravima, obvezama i odgovornostima;
k) predlaže Senatu izbor u zvanje nastavnika i suradnika i
l) obavlja i druge poslove sukladno Zakonu i Statutu Sveučilišta.

ZNV FDZMB

ZNV FMOD