Upravno vijeće je najviše tijelo upravljanja Sveučilišta.

Upravno vijeće Sveučilišta ima sedam (7) članova.
Članovi upravnog vijeća su:

1. mr. sc. Marko-Antonio Brkić, predstavnik rektorata,
2. Jelka Pehar, predstavnik osnivača FMOD,
3. Ivica Šmigoc, predstavnik osnivača FDZMB,
4. dr. sc. Marija Bilić, doc., iz reda ZNV-a ustrojbene jedinice FDZMB
5. dr. sc. Drago Martinović, doc., iz reda ZNV-a ustrojbene jedinice FDZMB,
6. dr. sc. Saša Čekrlija, doc., iz reda ZNV-a ustrojbene jedinice FMOD,
7. Mišo Barišić, dipl. iur., predstavnik osnivača FDZMB

Upravno vijeće obavlja poslove utvrđene Zakonom, osnivačkim aktom i ovim Statutom, a naročito:
a) daje prethodnu suglasnost na Statut Sveučilišta;
b) donosi Pravilnik o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta na prijedlog Rektora, uz prethodno pribavljeno mišljenje Senata;
c) utvrđuje planove financiranja i razvoja;
d) donosi godišnji program rada Sveučilišta na prijedlog Senata Sveučilišta;
e) donosi financijski plan i usvaja godišnji obračun;
f) usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad Rektora i dekana u domenu financijskog poslovanja;
g) odlučuje o korištenju sredstava sukladno statutu;
h) odgovara osnivaču za financijske rezultate rada Sveučilišta;
i) podnosi osnivaču izvješće o poslovanju Sveučilišta najmanje jednom godišnje;
j) donosi odluku o osnivanju i prestanku rada ustrojbenih jedinica na prijedlog Senata;
k) donosi odluku o osnivanju, ukidanju i statusnim promjenama, sukladno zakonu i statutu;
l) donosi i druge opće akte sukladno zakonu i statutu Sveučilišta;
m) odlučuje o prigovorima zaposlenika na odluke tijela Sveučilišta koja su u prvom stupnju odlučivala o pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa i
n) obavlja i druge poslove sukladno zakonu i statutu.
(2) Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog vijeća a samo kada odlučuje o prestanku rada Sveučilišta ili prestanku rada ustrojbene jedinice iznimno Upravno vijeće donosi odluke ¾ većinom.