Sveučilište Hercegovina dobilo rješenje o akreditaciji

Akreditacija visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini postupak je koji je predviđen Okvirnom zakonom o visokom obrazovanju u BiH (iz 2007.) i koji, između ostalog, navodi:
Okvirni zakon …, između ostaloga, u dijelu 4.1., članak 49., navodi sljedeće:
4.1. Akreditacija visokoškolskih ustanova
Članak 49.
U oblasti akreditacije, Agencija (za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH) je nadležna za:
– raspisivanje javnog konkursa za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova, odnosno njihovih studijskih programa (u daljnjem tekstu: stručnjaci);
– osnivanje komisije za utvrđivanje liste stručnjaka koji zadovoljavaju kriterije iz člana 48. alineja 2. ovog zakona. Komisija ima pet članova, a čini je po jedan predstavnik Rektorske konferencije, jednog kantonalnog ministarstva, ministarstva Republike Srpske, Brčko Distrikta BiH, te predstavnik Agencije;
– dostavljanje utvrđene liste stručnjaka na usvajanje svim ministarstvima obrazovanja u BiH i nadležnom odjelu Brčko Distrikta BiH;
– imenovanje komisije stručnjaka, na osnovu prijedloga nadležnih obrazovnih vlasti u pogledu izbora stručnjaka s utvrđene liste stručnjaka;
– davanje preporuke nadležnim obrazovnim vlastima o akreditaciji visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa, na osnovu mišljenja komisije stručnjaka;
– postupak i rješenje o akreditaciji i licenciranju visokoškolskih ustanova koje donose ministarstvo Republike Srpske, kantonalna ministarstva i Brčko Distrikt BiH, u skladu s članom 48. alineja 1. ovog zakona;
– ocjenjivanje usklađenosti rješenja o akreditaciji s normama i kriterijima iz člana 48. alineja 1. ovog zakona i, u slučaju utvrđene neusklađenosti, davanje preporuke Upravnom odboru za preduzimanje daljnjih mjera, sve do mjere poništenja rješenja o akreditaciji. Žalbu na rješenje o poništenju rješenja o akreditaciji nadležne obrazovne vlasti podnose Upravnom odboru Agencije;
– vođenje državnog registra akreditiranih visokoškolskih ustanova;
– stalnu dostupnost na svojoj internet stranici liste akreditiranih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini i njeno objavljivanje najmanje jednom godišnje u “Službenom glasniku BiH”, a najmanje dva puta godišnje u trima visokotiražnim dnevnim novinama.

U Hercegovačko-neretvanskom kantonu/županiji, u kojemu djeluje Sveučilište Hercegovina, vezano uz akreditaciju visokoškolskih ustanova provode se Zakon o visokom obrazovanju u HNK/Ž (iz 2012.) i Pravilnik o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa (iz 2014.):
Tekst Zakona o visokom obrazovanju u HNK/Ž, u čl. 26. i 27. navodi sljedeće:
Članak 26.
(Akreditacija)

(1) Akreditacija je postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje općeprihvaćenih standarda i normativa u pogledu organizacije rada, raspoloživih prostornih, materijalno-tehničkih i kadrovskih resursa, kvalitete obrazovnog procesa, studijskih programa i kvalifikacija, odnosno, zvanja koja dodjeljuje visokoškolska ustanova, a što ima za rezultat izdavanje rješenja o akreditaciji visokoškolske ustanove od strane Ministarstva.
(2) U postupku akreditacije doktorskog studijskog programa utvrđuje se ispunjenost uvjeti za obavljanje znanstveno-istraživačkog, odnosno, umjetničkog rada sukladno standardima i normativima.
Članak 27.
(Postupak izdavanja akreditacije)

(1) Zahtjev za akreditaciju visokoškolska ustanova podnosi Ministarstvu sukladno pravilniku o akreditaciji.
(2) U postupku akreditacije Ministarstvo, na temelju preporuke Agencije može:
a) izdati potvrdnicu (uvjerenje) o akreditaciji visokoškolske ustanove, odnosno, studijskog programa;
b) utvrditi nedostatke u pogledu ispunjavanja uvjeta, kvalitete rada visokoškolske ustanove, odnosno, studijskog programa i odrediti rok za otklanjanje navedenih nedostataka, s tim što po isteku roka odlučuje o zahtjevu i
c) donijeti rješenje kojim se zahtjev odbija.
(3) Akreditacija po zahtjevu iz stavka 1. ovog članka izdaje se najduže na razdoblje od četiri (4) godine nakon čega se mora provesti ponovna akreditacija.
(4) Ponovni zahtjev za akreditaciju može se podnijeti po isteku roka od godinu dana od donošenja rješenja kojim je zahtjev za akreditaciju odbijen.
(5) Postupak akreditacije uređuje se pravilnikom o akreditaciji kojeg donosi Ministarstvo.

Gore spomenuti Pravilnik, donesen u travnju 2014. godine, između ostaloga, u čl. 18. navodi:
Članak 18.
(rješenje o akreditaciji)

(1) Ministarstvo temeljem preporuke Agencije i izvješća Povjerenstva stručnjaka donosi rješenje o akreditaciji kojim utvrđuje jedan od tri sljedeća ishoda akreditacije:
a) da je visokoškolska ustanova ili studijski program akreditiran;
b) da je visokoškolska ustanova ili studijski program uvjetno akreditiran;
c) da visokoškolska ustanova ili studijski program nije akreditiran.
(2) Rješenje kojim se utvrđuje da je visokoškolska ustanova, odnosno studijski program akreditiran izdaje se na rok od četiri (4) godine, a rješenje kojim se utvrđuje da su visokoškolska ustanova, odnosno studijski program uvjetno akreditirani se izdaje na rok od dvije (2) godine.
(3) Rješenje kojim se utvrđuje da su visokoškolska ustanova, odnosno studijski program uvjetno akreditiran, obvezno sadržava preporuke i nedostatke koje je visokoškolska ustanova obvezna otkloniti u roku utvrđenom rješenjem.
(4) Rješenje o akreditaciji donosi ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije.
(…)

Dana 19. Prosinca datirano je Rješenje o uvjetnoj akreditaciji visokoškolske ustanove Sveučilišta Hercegovina, a poštom je dostavljeno na adresu Sveučilišta 30. prosinca 2016. godine.

Izvod iz Rješenja o uvjetnoj akreditaciji visokoškolske ustanove Sveučilišta Hercegovina:
RJEŠENJE