Senat je najviše akademsko tijelo na Sveučilištu.
Senat je izborno stručno tijelo Sveučilišta kojim se osigurava zastupljenost svih znanstveno-nastavnih, odnosno umjetničko-nastavnih i ostalih sastavnica Sveučilišta, predstavnika studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, različitih područja znanosti i umjetnosti, predstavnika nastavnih i suradničkih zvanja te predstavnika ostalih zaposlenika (nenastavnih zanimanja).

Rektori i prorektori Sveučilišta i dekani ustrojbenih jedinica postaju članovi Senata izborom na dužnost. Prestankom dužnosti rektora, prorektorima i dekanima prestaje članstvo u Senatu Sveučilišta. Predstavnik nastavnika i suradnika ustrojbenih jedinica u Senat Sveučilišta bira i opoziva znanstveno nastavno vijeće fakulteta. Predstavnika Rektorata bira i opoziva Rektor, svojom odlukom. Predstavnike studenata bira i opoziva predstavničko tijelo studenata s ustrojbene jedinice s koje student dolazi.

Članovi Senata Sveučilišta su:

dr. sc. Radenko Udovičić,
dr. sc. Gordan Radić,
dr. sc. Ivica Radovanović,
dr. sc. Josip Vrbošić,
dr. sc. Jasna Bogdanović Čurić,
dr. sc. Edin Bandić,
ddr. sc. Milenko Kundačina,
dr. sc. Sadeta Zečić,
dr. sc. Stanislav Nakić,
mr. sc. Jelena Kuzman Katica,
Ana Luburic, mag.,
Dragana Jerković, dipl. iur.,
Katarina Lasić, mag. (student),
Anamarija Kuzman (student),
Ante-Matija Šimunović (student).

Senat Sveučilišta odlučuje o svim akademskim pitanjima, posebno:
a) o pitanjima nastavne, znanstvene, umjetničke i stručne djelatnosti Sveučilišta;
b) donosi Statut Sveučilišta uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća;
c) donosi etički kodeks, kojim se utvrđuju etička načela u visokom obrazovanju, objavljivanju znanstvenih rezultata, odnosu prema intelektualnom vlasništvu, odnosima između nastavnika i suradnika, drugih uposlenika i studenata, odnosu prema javnosti i sredstvima javnog informiranja i uopće o nastupanju ustanove, nastavnika, suradnika i studenata u pravnom prometu;
d) donosi opće akte sukladno Zakonu i ovom Statutu;
e) donosi nastavne planove i nastavne programe svih ciklusa studija, na prijedlog znanstveno- nastavnog vijeća ustrojbene jedinice;
f) bira Rektora i tri prorektora na prijedlog sastavnica, gdje svaka sastavnica predlaže po jednog prorektora
g) daje mišljenje Upravnom vijeću za donošenje Pravilnika o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta,
h) daje suglasnost za imenovanje dekana ustrojbene jedinice;
i) vrši izbor u znanstveno- nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja;
j) imenuje povjerenstva u postupku stjecanja doktorata znanosti na prijedlog vijeća ustrojbene jedinice;
k) dodjeljuje počasno zvanje “profesor emeritus“, te počasni doktor znanosti;
l) daje inicijativu Upravnom vijeću za osnivanje i ukidanje ustrojbenih jedinica Sveučilišta;
m) imenuje stalna ili privremena tijela, radne skupine, skupine za praćenje i slično;
n) utvrđuje kriterije i rad tijela koja imenuje Senat;
o) odlučuje o korištenju sredstava u skladu sa Statutom i
p) obavlja i druge poslove sukladno zakonu i ovom Statutu.
(2) Senat Sveučilišta odlučuje o akademskim pitanjima na prijedlog stručnih tijela ustrojbenih jedinica, kao i drugih tijela Sveučilišta i predstavničkih tijela studenata.
(3) Senat donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Senata.