Organizaciju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu čine sljedeća tijela:
– Odbor za osiguranje kvalitete,
– Povjerenstvo za praćenje kvalitete i utvrđivanje mjera za poboljšanje kvalitete.
Odbor za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na nivou Sveučilišta je tijelo koje imenuje Senat Sveučilišta i ima sljedeće nadležnosti:
– rukovodi sustavom osiguranja kvalitete na Sveučilištu,
– predlaže strategiju osiguranja kvalitete na Sveučilištu,
– predlaže politiku kvalitete na Sveučilištu,
– izrađuje godišnji i dugoročni plan aktivnosti upravljanja i osiguranja kvalitete Sveučilišta,
– predlaže smjernice i postupke osiguranja i unapređenja kvaliteta u svim oblastima definiranim ovim Pravilnikom,
– prati djelotvornost postupka unapređenja kvaliteta,
– nadzire efikasnost provedbe internih mehanizama za osiguranje kvaliteta na nivou fakulteta,
– inicira i predlaže postupke i dokumente vezane za institucionalnu akreditaciju Sveučilišta,
– obavlja ostale aktivnosti vezane za razvoj sustava upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju.
Odbor za osiguranje kvalitete redovito, a najmanje jednom godišnje, podnosi Senatu Sveučilišta izvještaj o sustavu osiguranja kvalitete i svom radu.

Povjerenstvo za praćenje kvalitete i utvrđivanje mjera za poboljšanje kvalitete visokog obrazovanja je stručno tijelo svake od članica Sveučilišta koje se imenuje na temelju odluke Znanstveno-nastavnog Vijeća svakog od fakulteta na prijedlog prodekana za nastavu datog fakulteta.
Povjerenstvo djeluje usklađeno s Odborom za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, te zajedno dijele odgovornost za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete u svim područjima djelovanja Sveučilišta.
Povjerenstvo izrađuje godišnji i dugoročni plan aktivnosti sustava za kvalitetu Sveučilišta.
Povjerenstvo je obvezno najmanje jednom godišnje, u utvrđenim rokovima podnositi izvješće o svom djelovanju Odboru.