upitnik

 • Proces upisa na prvu godinu studija?

Potreban je upisni materijal koji možete preuzeti na našoj internetskoj stranici ili u studentskoj službi.

 • Da li se mogu upisati ukoliko mi nedostaje neki dokument?

Svi dokumenti propisani natječajom za upis studenata u ak. godinu moraju biti priloženi. Prilažu se originali ili ovjerene preslike dokumenata.

 • Kada se mogu upisati na diplomski studij?

Diplomski studij se upisuje nakon završenog preddiplomskog studija, odnosno stečenih 240 ECTS bodova istog smjera ili ekvivalent.

 • Ukoliko prelazim sa druge visokoškolske ustanove, da li mi se mogu priznati ispiti koje sam već položio/-la?

Student koji prelazi sa druge visokoškolske ustanove, mora priložiti ispisnicu i prijepis ocjena razdvojen po godinama (original ili ovjerena kopija), ispuniti zahtjev za priznavanje ispita i sve skupa predati u studentsku referadu. Priznavanje ispita vrši povjerenstvo na čijem čelu je prodekan za nastavu, a promjenjivi članovi su pročelnik i tajnik katedre na kojoj student koji je tražio priznavanje ispita studira.  Studentu se ispit treba priznati u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.  Povjerenstvo može u procesu priznavanja ispita tražiti da student uz zahtjev priloži i nastavni plan i program studija prema kojem je polagan ispit za koji se traži priznavanje. Na prijedlog povjerenstva, dekan izdaje odgovarajuće rješenje.

 • Proces sravnavanja indeksa po završetku studija?

Nakon položenog zadnjeg ispita, student je dužan donijeti svoj indeks na sravnjenje. To znači da je potrebno provjeriti da li svaki položeni ispit ima odgovarajuću prijavnicu. Kada referent utvrdi nedostatak, kopira indeks i sa prijavnicom ga šalje tajnici odjela koja ga proslijeđuje određenom profesoru. Profesor provjerava na svojim ispitnim listama i potpisuje duplikat. Predaje ga nazad tajnici,a tajnica u studentsku službu. Nakon toga ide u studentov dosje.

 • Koliko ispita mogu polagati na jednom ispitnom roku?

Na jednom ispitnom roku, tj. u jednom danu, student može polagati najviše dva ispita.

 • U kojoj godini studija se uzima tema diplomskog rada?

U završnoj godini.

 • Kako prijavljujem temu za završni/diplomski rad?

Nakon konzultacija sa predviđenim mentorom, prijavu sa nazivom teme i imenom mentora dostavljate na zavrsni.rad@hercegovina.edu.ba

 • Da li se moraju položiti svi ispiti da bi se pristupilo odbrani završnog/diplomskog rada?

Da, obvezno je položiti sve ispite i ispuniti sve svoje financijske, administrativne i pedagoške obveze.

 • Na koji način mogu steći pravo na mirovanje obveza?

Student ima pravo na mirovanje obveza za: vrijeme služenja vojnog roka, vrijeme trudnoće i do godine starosti djeteta, vrijeme dulje bolesti i u drugim opravdanim slučajevima koje utvrđuje i odluku donosi Dekan.

 • Što učiniti ukoliko izgubim indeks?

U slučaju gubitka ili oštećenja indeksa, na zahtjev studenta, a uz odobrenje prodekana za nastavu, može se izdati duplikat indeksa. Troškove izdavanja duplikata indeksa snosi student.

 • Cijena studiranja?

Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića:

Cijena školarine na I. ciklusu iznosi 1.800,00 BAM po semestru.

Cijena školarine na II. ciklusu iznosi 2.000,00 BAM po semestru.

Cijena školarine na III. ciklusu iznosi 2.500,00 BAM po semestru.

Fakultet međunarodnih odnosa i diplomacije:

Cijena školarine na I. ciklusu iznosi 2.000,00 BAM po semestru.

Cijena školarine na II. ciklusu iznosi 2.200,00 BAM po semestru.

Cijena školarine na III. ciklusu iznosi 3.000,00 BAM po semestru.

 

 

 • Kako prijavljujem ispite?

Student može najaviti polaganje ispita elektronski, a prijavljuje ispit propisanom prijavnicom. Student je dužan prijaviti ispite najkasnije sedam dana prije održavanja ispita. Student ispite prijavljuje putem informacijskog sustava Sveučilišta.

 • Da li sam obavezan/-a prisustvovati na nastavi (predavanjima)?

Redovni studenti su dužni prisustvovati predavanjima,a izvanredni nisu, osim ukoliko nositelj kolegija svojim sylllabusom ne odredi određen broj sati prisustvovanja na predavanju, vježbama i sl. Student prilikom upisa kontaktira profesora putem e-maila nakon čega mu profesor napiše literaturu potrebnu za kolegij i preddispitne obveze ukoliko su predviđene syllabusom. Ukoliko nositelj kolegija odobri, student može pristupiti ispitu ako je ispunio preddispitne obveze , u terminu kada je profesor po rasporedu na Fakultetu.

 • Kome se trebam obratiti ukoliko mi ocjena nije upisana u informacijski sustav?

Ukoliko vam ocjena nije upisana u informacijski sustav, obratite se predmetnom nastavniku ili asistentu.

 • Kome se trebam obratiti ukoliko izgubim (zaboravim) lozinku za informacijski sustav?

Obratite se na srce@hercegovina.edu.ba i zatražite novu lozinku.

 

Ukoliko imate dodatnih pitanja pošaljite upit:

Vaše ime (obavezno)

Vaša e-pošta (obavezno)

Predmet

Vaša poruka