Nadzorni odbor Sveučilišta ima tri (3) člana:
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine.
Rektor i prorektori, te članovi Senata i Upravnog vijeća Sveučilišta ne mogu biti članovi Nadzornog odbora Sveučilišta.
Način rada Nadzornog odbora utvrđuje se Poslovnikom kojeg donosi Nadzorni odbor na svojoj sjednici.
Nadzorni odbor obavlja poslove utvrđene Zakonom, osnivačkim aktom i Statutom.
Nadzorni odbor donosi odluke konsenzusom.

Nadzorni odbor čine:

Dr. sc. Edin Mujkanović, predsjednik

Jelena Marijanović, mag., član

Robert Muselimović, dipl. iur., član.