Metodološki pristupi u radu s djecom sa senzornim teškoćama

Sudionicima će biti ponuđeni praktični primjeri i upute za rad i predavanje za unapređivanje postojećih i stjecanje novih znanja i konkretnih vještina i tehnika odgojno-obrazovnog rada s djecom sa senzornim teškoćama.

Predavači su:

Dr.sc. Edin Mujkanović, izv.prof. na Sveučilištu Hercegovina
Diplomirao i magistrirao na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli na smjeru Surdoaudiologije (oštećenje sluha). 2012. doktorirao na Sveučilištu Hercegovina. Od 1999. radi u Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju u Sarajevu na mjestu audiorehabilitatora i profesora u Osnovnoj, Srednjoj i Srednjoj stručnoj školi. Na osnovu utvrđenih ocjena i ostvarenih rezultata u radu stekao je najviše stručno zvanje profesor viši savjetnik. Od 2011. godine angažiran na Sveučilištu Hercegovina gdje predaje nekoliko predmeta iz oblasti Edukacije i rehabilitacije. Koautor je udžbenika “Logopedija” i “Djeca s teškoćama u razvoju u inkluzivnom okruženju”, autor i koautor tridesetak znanstvenih i stručnih radova, objavljenih u domaćim i inostranim časopisima i zbornicima radova.

Mr.sc. Azur Kuduzović, viši asistent na Sveučilištu Hercegovina
Diplomirao i magistrirao na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli na smjeru Tiflopedagogije (oštećenje vida). Upisao doktorski studij 2016. godine na Sveučilištu Hercegovina. Od 2005. do rujna 2019. godine radi u Centru za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu u Sarajevu kao instruktor orijentacije i kretanja. Od rujna 2019. je na mjestu ravnatelja Centra za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu. Autor i koautor desetak znanstvenih i stručnih radova, objavljenih u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima radova.

Tehnike i oblici rada: Diskusija, demonstracija, predavanje, debate, radionice.
Oblik rada: individualni i grupni.
Kotizacija za radionicu: 20 KM (uključeni materijali, certifikat o sudjelovanju na stručnoj edukaciji) uz obaveznu prethodnu prijavu na e-mail: cieri@hercegovina.edu.ba.

Prijava je obavezna, a u prijavi je potrebno navesti:ime i prezime, mjesto prebivališta, radno mjesto (ili naziv udruge koje ste član), e-mail adresu i kontakt telefon.

Prijavu je potrebno poslati e-mailom najkasnije do 10. 12. 2019. u 12 h.