• Organizaciju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu čine sljedeća tijela:
  – Odbor za osiguranje kvalitete,
  – Povjerenstvo za praćenje kvalitete i utvrđivanje mjera za poboljšanje kvalitete.
  Odbor za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na nivou Sveučilišta je tijelo koje imenuje Senat Sveučilišta i ima sljedeće nadležnosti:
  – rukovodi sustavom osiguranja kvalitete na Sveučilištu,
  – predlaže strategiju osiguranja kvalitete na Sveučilištu,
  – predlaže politiku kvalitete na Sveučilištu,
  – izrađuje godišnji i dugoročni plan aktivnosti upravljanja i osiguranja kvalitete Sveučilišta,
  – predlaže smjernice i postupke osiguranja i unapređenja kvaliteta u svim oblastima definiranim ovim Pravilnikom,
  – prati djelotvornost postupka unapređenja kvaliteta,
  – nadzire efikasnost provedbe internih mehanizama za osiguranje kvaliteta na nivou fakulteta,
  – inicira i predlaže postupke i dokumente vezane za institucionalnu akreditaciju Sveučilišta,
  – obavlja ostale aktivnosti vezane za razvoj sustava upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju.
  Odbor za osiguranje kvalitete redovito, a najmanje jednom godišnje, podnosi Senatu Sveučilišta izvještaj o sustavu osiguranja kvalitete i svom radu.

Povjerenstvo za praćenje kvalitete i utvrđivanje mjera za poboljšanje kvalitete visokog obrazovanja je stručno tijelo svake od članica Sveučilišta koje se imenuje na temelju odluke Znanstveno-nastavnog Vijeća svakog od fakulteta na prijedlog prodekana za nastavu datog fakulteta.
Povjerenstvo djeluje usklađeno s Odborom za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, te zajedno dijele odgovornost za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete u svim područjima djelovanja Sveučilišta.
Povjerenstvo izrađuje godišnji i dugoročni plan aktivnosti sustava za kvalitetu Sveučilišta.
Povjerenstvo je obvezno najmanje jednom godišnje, u utvrđenim rokovima podnositi izvješće o svom djelovanju Odboru.

ODBOR ZA OSIGURANJE KVALITETE:

Dr. sc. Sadeta Zečić, predsjednica

Dr. sc. Jasna Bogdanović Čurić

Dr. sc. Mato Živković

Dr. sc. Marija Bilić

Dr. sc. Edin Bandić

Dr. sc. Saša Čekrlija

Mr. sc. Jelena Kuzman Katica

Marijana Radić, dipl. iur.

Gabrijela Primorac (student)

Ante Matija Šimunović (student)

URED ZA ORGANIZACIJU I OSIGURANJE KVALITETE:

Mr. sc. Marko-Antonio Brkić, voditelj

Ivona Barać, mag., stručna suradnica

POVJERENSTVO ZA PRAĆENJE KVALITETE I UNAPRJEĐENJE MJERA ZA POBOLJŠANJE KVALITETE FDZMB

dr. sc. Marija Bilić, docentica, predsjednica

dr. sc. Višnja Bukvić, izvanredna profesorica, član,

dr. sc. Edin Mujkanović, izvanredni profesor, član,

Dragana Betegalo, mag., član,

Katarina Lasić, mag., član,

Marina Čilić, mag., član,

Anamarija Kuzman, član.

POVJERENSTVO ZA PRAĆENJE KVALITETE I UNAPRJEĐENJE MJERA ZA POBOLJŠANJE KVALITETE FMOD

dr. sc. Affan Ćehajić, docent,

dr. sc. Gordan Radić, izvanredni profesor,

dr. sc. Mato Živković, docent,

Ana Luburic, mag., član

Dolores Alpeza, mag., član

Anja Marija Došlo, član

Filip Pehar, član.

OSTALI DOKUMENTI:

-Smjernice i postupci osiguranja kvalitete

-Upute za provedbu institucionalne samoevaluacije i Odluka

-Odluka Senata o formiranju povjerenstva za izradu samoevaluacijskog izvještaja

-Odluka Senata o dopuni imenovanog povjerenstva za izradu samoevaluacijskog izvještaja

-Odluka o imenovanju radnih timova za izradu nacrta samoevaluacijskog izvještaja

ZAPISNICI SA SJEDNICA POVJERENSTVA ZA PRIPREMU SAMOEVALUACIJSKOG IZVJEŠTAJA