Senat je najviše akademsko tijelo na Sveučilištu.
Senat je izborno stručno tijelo Sveučilišta kojim se osigurava zastupljenost svih znanstveno-nastavnih, odnosno umjetničko-nastavnih i ostalih sastavnica Sveučilišta, predstavnika studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, različitih područja znanosti i umjetnosti, predstavnika nastavnih i suradničkih zvanja te predstavnika ostalih zaposlenika (nenastavnih zanimanja).

Rektori i prorektori Sveučilišta i dekani ustrojbenih jedinica postaju članovi Senata izborom na dužnost. Prestankom dužnosti rektora, prorektorima i dekanima prestaje članstvo u Senatu Sveučilišta. Predstavnik nastavnika i suradnika ustrojbenih jedinica u Senat Sveučilišta bira i opoziva znanstveno nastavno vijeće fakulteta. Predstavnika Rektorata bira i opoziva Rektor, svojom odlukom. Predstavnike studenata bira i opoziva predstavničko tijelo studenata s ustrojbene jedinice s koje student dolazi.

Članovi Senata Sveučilišta su:

dr. sc. Ivica Radovanović, redoviti profesor, Rektor

ddr. sc. Milenko Kundačina, profesor emeritus, i ime nastavnika FDZMB

dr. sc. Edin Bandić, izvanredni profesor, prorektor za međunarodnu suradnju

dr. sc. Edin Mujkanović, izvanredni profesor, prorektor za znanost

dr. sc. Gordan Radić, izvanredni profesor, Dekan FMOD-a

dr. sc. Radenko Udovičić, docent, Dekan FDZMB

dr. sc. Jasna Bogdanović Čurić, izvanredna profesorica, u ime nastavnika FDZMB

dr. sc. Stanislav Nakić, izvanredni profesor, u ime nastavnika FMOD

dr. sc. Jelena Brkić Šmigoc, docentica u ime nastavnika FDZMB

mr. sc. Jelena Kuzman Katica, u ime suradnika FDZMB

Ana Luburic, mag., u ime suradnika FMOD

Dragana Jerković, dipl. iur., u ime Rektorata i Zajedničkih službi

Katarina Lasić, mag. (student), u ime studenata poslijediplomskih studija FDZMB

Anja Marija Došlo, u ime studenata I. ciklusa FMOD

Senat Sveučilišta odlučuje o svim akademskim pitanjima, posebno:
a) o pitanjima nastavne, znanstvene, umjetničke i stručne djelatnosti Sveučilišta;
b) donosi Statut Sveučilišta uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća;
c) donosi etički kodeks, kojim se utvrđuju etička načela u visokom obrazovanju, objavljivanju znanstvenih rezultata, odnosu prema intelektualnom vlasništvu, odnosima između nastavnika i suradnika, drugih uposlenika i studenata, odnosu prema javnosti i sredstvima javnog informiranja i uopće o nastupanju ustanove, nastavnika, suradnika i studenata u pravnom prometu;
d) donosi opće akte sukladno Zakonu i ovom Statutu;
e) donosi nastavne planove i nastavne programe svih ciklusa studija, na prijedlog znanstveno- nastavnog vijeća ustrojbene jedinice;
f) bira Rektora i tri prorektora na prijedlog sastavnica, gdje svaka sastavnica predlaže po jednog prorektora
g) daje mišljenje Upravnom vijeću za donošenje Pravilnika o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta,
h) daje suglasnost za imenovanje dekana ustrojbene jedinice;
i) vrši izbor u znanstveno- nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja;
j) imenuje povjerenstva u postupku stjecanja doktorata znanosti na prijedlog vijeća ustrojbene jedinice;
k) dodjeljuje počasno zvanje “profesor emeritus“, te počasni doktor znanosti;
l) daje inicijativu Upravnom vijeću za osnivanje i ukidanje ustrojbenih jedinica Sveučilišta;
m) imenuje stalna ili privremena tijela, radne skupine, skupine za praćenje i slično;
n) utvrđuje kriterije i rad tijela koja imenuje Senat;
o) odlučuje o korištenju sredstava u skladu sa Statutom i
p) obavlja i druge poslove sukladno zakonu i ovom Statutu.
(2) Senat Sveučilišta odlučuje o akademskim pitanjima na prijedlog stručnih tijela ustrojbenih jedinica, kao i drugih tijela Sveučilišta i predstavničkih tijela studenata.
(3) Senat donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Senata.