12 lip.

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja (CIP), kao nadležno tijelo prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, objavila je vijest da će nadležna Agencija u Republici Hrvatskoj nastaviti, kao i dosad, priznavati diplome s akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH, prema tome i sa Sveučilišta Hercegovina, čime su pojedini medijski napisi koji su dezinformirali javnost o tobožnjem nepriznavanju diploma konačno demantirani.

CIP je objavio:

Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske je obavijestila Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja da se od ponedjeljka, 28. maja 2018. godine, ponovo priznaju visokoškolske kvalifikacije stečene na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini koje se nalaze na Listi akreditovanih visokoškolskih ustanova koju vodi Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH.

Izvor: http://cip.gov.ba/bs/vijesti/714-priznavanje-visokoskolskih-kvalifikacija-stecenih-u-bosni-i-hercegovini-u-republici-hrvatskoj-hr

 

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete već je ranije upozorila da su medijski napisi zapravo spinovi, odnosno netočne i lažne informacije, koje su tendenciozno plasirane u medijima u Republici Hrvatskoj:

 

Netočne informacija o validnosti diploma iz BiH

Povodom spin informacija, objavljenih u nekim medijima, a kojima se validnost diploma koje izdaju visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini  dovodi u pitanje i povezuje sa  neulaskom Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i Hercegovine u punopravno članstvo Europske asocijacija za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju (European Associaton for Quality Asssurance in Higher Education – ENQA), Agencija obavještava studente, akademsku i opću javnost u Bosni i Hercegovini o slijedećem:

 1.         Priznavanje diploma, odnosno kvalifikacija u oblasti visokog obrazovanja u regionu Evrope je regulisano tzv. Lisabonskom konvencijom i teći će na isti način kao i do sada.

2.         Prema tome, dovoditi u vezu navodno nepriznavanje visokoškolskih diploma sa sadašnjim aktivnostima Agencije u okviru njene aplikacije za punopravno članstvo u ENQA-i, nema nikakvog smisla i nije tačno.

3.         Značajno je napomenuti da neke države u Europskom prostoru visokog obrazovanja uopšte nemaju agenciju za osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja, ali se, i pored toga, diplome stečene na visokoškolskim ustanovama u tim državama priznaju u Europskom prostoru visokog obrazovanja.

 Neselektivno preuzimanje medija ovakvih netačnih informacija zbunjuje javnost u Bosni i Hercegovini i ide u prilog onima koji se navedenim pitanjima bave iz svojih unutarnjo-političkih razloga.

 Napominjemo da će Agencija i dalje nastaviti da radi svoj posao u okviru datih joj zakonskih nadležnosti što bolje i profesionalnije. U narednom periodu Agencija će biti posebno posvećena implementaciji preporuka koje je  dobila od panela eksperata ENQA-e  s ciljem unaprijeđenja svog rada, ali i  postupanja nadležnih obrazovnih vlasti i povjerenstava stručnjaka za akreditaciju,  koje su, takođe, zajedno sa Agencijom sudionici u postupku akreditacije.

 Istrajavanje Agencije na putu postizanja punopravnog članstva u ENQA-i je izraz strateškog europskog opredjeljenja Agencije i pokazatelj našeg proaktivnog pristupa i kontinuiranog unaprijeđenja kvaliteta, kako rada Agencije, tako i visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i općeg društvenog ambijenta u kojem svi zajedno djelujemo.

Izvor: http://hea.gov.ba/Aktuelnosti/?id=8043