cieriCentar za istraživanje, edukaciju, razvoj i izobrazbu (CIERI) u ulozi promocije znanosti i odgovornosti. Fakultet drušvenih znanosti dr. Milenka Brkića vrlo uspješno funkcionira u smislu edukacije novih kadrova i stvaranja nove populacije s obrazovanjima koja su veoma potrebna u današnje vrijeme u redovnom obrazovanju na svim uzrasnim nivoima.

Prepoznavši inkluziju koja je preplavila naše osnovne škole procijenjeno je koji su to kadrovi u nedostatku da bi se u potpunosti mogao proces inkluzije realizirati i pomoći da sva djeca uspješno savladaju gradivo namjenjeno  njihovim sposobnostima.

Otvaranjem Centra (CIERI) u sastavu Fakulteta, opremljen suvremenom tehnikom Behringer aparatom i drugim pratećim elementima, pružili smo priliku svoj djeci sa raznim poteškoćama, poremećajem u ponašanju i ostalim defektološkim potrebama da u centru nađu prave odgogore, potporu i uz stručnu podršku logopeda i defektologa otklone ili ublaže prepreke kod djece. Centar je studentska vježbaonica gdje imaju vježbe kao i praktične ispite. Naš Centar ima saradnju sa sličnim Udrugama u Mađarskoj, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i širem okruženju.

CIERI – Centar za istraživanja, edukaciju, razvoj i izobrazbu pruža rehabilitacijski tretman djeci s teškoćama u razvoju predškolske i osnovnoškolske dobi kroz usluge rane intervencije, psihosocijalne podrške, pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (inkluzije), a kroz programe stručnog poticanja razvoja kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih i socijalnih vještina, psihosocijalne rehabilitacije i komplementarno suportivnih terapija, programa odgoja i edukacijske rehabilitacije i odgojno obrazovnog rada u predškolskom i osnovnoškolskom programu za djecu s većim teškoćama u razvoju, kao i djeci bez poteškoća kroz pripreme za upis u školu, te profesionalnu orjentaciju djece i omladine. Stručni tim pruža usluge savjetovanja i podršku obitelji djeteta s teškoćama u razvoju kroz Savjetovalište za roditelje.

Radno vrijeme centra je od 09.00 sati do 16,00 sati utorkom, četvrtkom, petkom i subotom. Rad Centra karakterizira usmjerenost na korisnika (dijete) i njegovu obitelj kroz suvremeni pristup u rehabilitaciji, fleksibilnost programa i funkcionalne i smislene aktivnosti usklađene s mogućnostima djeteta. Rad je temeljen na holističkom sveobuhvatnom pristupu. Podrška korisniku i obitelji je timska i interdisciplinarna od vremena dolaska po uočenoj teškoći (i postavljanju dijagnoze) pa nadalje kroz rehabilitaciju, odgoj i obrazovanje. Suradnja s roditeljima počiva na partnerskim odnosima i osnaživanju. U radu je osigurana profesionalnost, privatnost i sigurnost te zdravlje i zaštita. Stručnjaci koji rade u Centru su educirani u skladu s najnovijim spoznajama u edukacijskoj rehabilitaciji i primjeni komplementarno suportivnih tehnika i terapija.

Posjetite nas na Facebook-u CIERI-Centar za istraživanja, edukaciju, razvoj i izobrazbu

Logopedska praksa - FHZ