Upravno vijeće je tijelo koje brine o ostvarivanju djelatnosti Sveučilišta prema aktima o udruživanju i Statutu. Posebice brine o razvoju Sveučilišta u njegovoj interakciji s Osnivačima društvom u kojemu djeluje, te raspravlja i potvrđuje strateške i razvojne odluke Senata, sukladno Statutu Sveučilišta.

Upravno vijeće nadzire izvršavanje zadaća Sveučilišta, posebice zakonitosti njegova rada, racionalnu uporabu kadrovskih i materijalnih resursa te radi i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom.

Upravno vijeće:

  • odlučuje o osnivanju, osnovama ustroja i pridruživanju/ukidanju novih sastavnica Sveučilišta te usklađuje njihov rad i poslovanje;
  • vodi financijsku politiku, osniva Odbor za proračun i donosi proračun Sveučilišta, raspravlja o financijskim izvješćima i prihvaća završni račun te odlučuje o kapitalnim ulaganjima.

Mandat članova upravnog vijeća trake četiri godine. Rektor i prorektor, te članovi Senata Sveučilišta ne mogu biti članovi Upravnog vijeća Sveučilišta.
Način rada Upravnog vijeća utvrđuje se Poslovnikom kojeg donosi Upravno vijeće na sjednici.

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA

  • Ivica Šmigoc, predsjednik
  • Jelka Pehar, zamjenica predsjednika
  • mr.sc. Marko-Antonio Brkić, član
  • dr. sc. Saša Čekrlija, član
  • dr. sc. Drago Martinović, član
  • dr. sc. Marija Bilić, član
  • Mišo Barišić, dipl. iur., član