01 srp.

U petak 1. srpnja i subotu 2. srpnja 2016. godine, na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, Sveučilište Hercegovina, bit će održane obrane završnih i diplomskih/magistarskih radova:

Petak, 1. srpnja 2016. godine:

u 17:00, Marko Mijatović branit će doktorski rad “Djelotvorno upravljanje i rukovođenje u odgojnoobrazovnim ustanovama“
u 17:00, Mediha Arnautalić, branit će završni rad „Funkcionalne i adaptivne vještine učenika sa intelektualnim teškoćama “.
u 17:30, Antonija Božić, branit će diplomski/magistarski rad „Podrška stručne službe škole u odgoju i obrazovanju djece s teškoćama u razvoju“.

Subota, 2. srpnja 2016. godine:
u 10:00, Željko Marijanović branit će završni rad ,,Individualni savjetodavni rad učitelja u osnovnoj školi“
u 10:30, Maja Majić branit će završni rad ,,Utjecaj medija na razvoj djeteta rane i predškolske dobi“
u 13:00, Marijana Bradvica branit će završni rad ,,Djeca s posebnim potrebama u mlađim razredima osnovne škole“